Речник на използваните термини

Речник на термините, използвани в нашия уебсайт.

Ausmelt пещ

Пещ за топене на концентрат с горно зареждане, разработена от Аусмелт и използвана в ДПМ.

Обратно запълнение

Запълнение и укрепване на иззетите добивни камери в рудника с отпаден материал (стерилна скала).

Паричен поток

Паричният поток преди промени в оборотния капитал е финансов измерител извън националните счетоводни стандарти и се определя като паричен поток, генериран от оперативни дейности, преди промяна в оперативните активи и пасиви.

Ядка

Скален материал с цилиндрична форма, получен при проучвателно сондиране.

Разходи за унция продадено злато

Разходите за продажба съгласно финансовите отчети на дружеството, разделени на броя продадени унции златен еквивалент.

Бортово съдържание

Съдържание, под което материалът не се счита за руда и чиито добив и преработка съответно не са икономически изгодни.

Наклонена изработка

Проход от повърхността или под земята, свързващ едно или повече нива в рудник или подземна изработка и предоставящ подходящ достъп за тежко, самоходно оборудване.

Проучвателно ядково сондиране

Вид моторно сондиране, при което скалният материал се пробива чрез абразия, а не ударно. Режещият елемент на сондата е с диамантово покритие и е прикрепен в края на дълги, кухи щанги, през които се изпомпва вода до забоя. Сондата отрязва отделни скални ядки с дълга цилиндрична форма и с диаметър около един инч.

Обедняване на руда

Процес, при който към добитата руда неизбежно се добавя отпадъчен материал или руда, което води до по-ниски съдържания и извличания на полезни метали.

Епитермален

Термин, използван за плитко разположени находища, формирани от възходящи разтвори с умерена температура.

AuEq

Еквивалент злато

Технико-икономическа оценка

Цялостна технико-икономическа оценка на избрания начин на разработване на дадено находище, включваща подробна преценка за приложимите модифициращи фактори, заедно с други такива, касаещи бъдещата му експлоатация. Включва и подробен финансов анализ. Целта на оценката е да докаже дали добивът от находището би бил икономически изгоден към датата на изготвянето ѝ. Резултатите от оценката могат да послужат за основа за вземане на окончателно решение от заинтересованите лица или от финансова институция за разработване на находището или финансиране на начинанието. Степента на достоверност на тази оценка е по-висока в сравнение с тази на предварителната технико-икономическа оценка.

Пробирен анализ

Вид анализ, при който се използват температурата на индустриалната пещ и флюс за разтапяне на пробата и извличане на ценните метали (напр. злато) от нея. Извлечения по този начин материал се анализира за съдържание на злато и други ценни метали чрез различни други методи - тегловен, спектроскопичен и др.

Флотация

Технологичен процес на преработка, при който се използват мехурчета, които улавят ценните минерални частици, плуващи на повърхността, като по този начин ги отделят от отпадния материал, който потъва на дъното.

Съдържание

Съдържанието на ценни минерали на тон добита руда, изразено в грама/ тон за ценни метали и като процент от теглото за останалите метали, като мед и цинк.

g/t; g Au/t

Грама на метричен тон; грама злато на метричен тон.

Задържаща пещ

Осигурява междинен капацитет между топилната пещ, където процесът е непрекъснат и конверторите, които са с периодично действие.

Установени ресурси

Частта от ресурсите, чието количество, съдържание на ценни метали или качество, плътност, форма и физични характеристики са оценени с достатъчна степен на достоверност, която позволява използването на модифициращи фактори достатъчно подробно, за да може да се направи подходящо минно планиране и оценка на икономическата рентабилност на находището. Геоложките данни, получени в резултат на задълбочени и надеждни геологопроучвателни дейности и вземане и анализ на проби, се използват, за да се преценят геоложките характеристики и съдържанието/ качеството на залежите. Установените ресурси са с по-ниска степен на достоверност спрямо оценените такива и могат да се преобразуват единствено във вероятни запаси.

Предполагаеми ресурси

Частта от ресурсите, чието количество и съдържание/ качество са оценени на база на ограничена геоложка изученост и взети проби. Геоложката изученост е достатъчна, за да се предположат, но не и да се потвърдят геоложките характеристики и съдържанието/ качеството на ресурсите. Предполагаемите ресурси са с по-ниска степен на достоверност спрямо установените такива и не трябва да се преобразуват в запаси. Разумно е да се допусне, че по-голяма част от предполагаемите ресурси могат да се категоризират като "установени ресурси" при по-продължителни геологопроучвателни дейности.

Оценени ресурси

Частта от ресурсите, чието количество, съдържание на ценни метали/качество, плътност, форма и физични характеристики са оценени с достатъчна степен на достоверност, която позволява използването на модифициращи фактори, въз основа на които да се направи подробно минно планиране и окончателна оценка на икономическата рентабилност на находището. Геоложките данни, получени в резултат на задълбочени и надеждни геологопроучвателни дейности и вземане и анализ на проби, се използват, за да се потвърдят геоложките характеристики и съдържанието/ качеството на залежите. Оценените ресурси са с по-висока степен на достоверност спрямо установените или предполагаеми такива. Оценените ресурси могат да се преобразуват в доказани или във вероятни запаси.

Металургия

Наука за извличане на метали от добитата руда посредством механични или химични процеси и подготовката им за използване.

Стривател

Съоръжение, в което добитата руда се натрошава и смила, за да могат в нея да бъдат открити метали или минерали с икономическа стойност, които след това се подлагат на физична и/или химична преработка за извличане на полезните компоненти.

Запаси

Частта от оценените и/или установени ресурси, чиито добив е икономически изгоден. Тук се включва обедняването на рудата и всички загуби, свързани с добива. Запасите се определят на етапа на предварителната и последващата технико-икономическа оценка. Когато се установи, че запасите са подходящи се прилагат и съответните модифициращи фактори. Тези оценки сочат, че към момента на изготвяне на доклада за добив, разработването на находището е оправдано. Запасите се делят на вероятни и доказани, в зависимост от степента на достоверност на тяхната оценка. Вероятните запаси са с по-ниска степен на достоверност спрямо доказаните такива.

Минерални ресурси

Натрупване или наличие на твърд материал от икономически интерес в земните недра или на земната повърхност, във форма, съдържание или качество и количество, които разкриват разумна перспектива за икономически изгоден добив. Местонахождението, количеството, съдържанието и останалите геоложки характеристики на минералните ресурси биват установени, прогнозирани или интерпретирани на база на специфичната им геоложка изученост, включително след вземане на проби. Минералните ресурси се делят на предполагаеми, установени и оценени в зависимост от степента им на достоверност. Предполагаемите ресурси са с по-ниска степен на достоверност спрямо установените такива. Установените ресурси са с по-висока степен на достоверност спрямо предполагаемите ресурси, но с по-ниска спрямо оценените такива.

Минерализация, минерализиран материал, минерализирано находище или находище

Минерализирано рудно тяло, в което са направени прецизни сондажи и/или от което са взети проби, осигуряващи достатъчен тонаж и осреднено съдържание на полезните метали, които на свой ред гарантират продължаване на добива и разработката на находището. Едно находище се счита за икономически изгодно за добив единствено след като се изготви окончателна и всеобхватна икономическа, техническа и технико-икономическа оценка въз основа на направените проучвания, която да потвърди данните за доказаните/вероятни запаси.

Символи на химичните елементи

Au – злато; Ag – сребро; Cu – мед; Mo – молибден; Pb – олово; Re – рениум; Zn – цинк; S - сяра; и As - арсен.

Руда

Метал или минерал, или комбинация от двете, със задоволително количество и качество, позволяващо икономически изгоден добив.

Унции/oz

Трой унции, еквивалентни на 31.10348 грама.

Oz/тон

Трой унции на къс тон.

Предварителна икономическа оценка

Изследване, различно от предпроектното проучване или технико-икономическата оценка, което доказва потенциал за икономически целесъобразен добив.

Предварителна технико-икономическа оценка

Всеобхватна оценка на различните възможности за осигуряване на техническа и икономическа жизнеспособност на находището, която е в напреднал етап на разработка, на който е вече известен предпочитания метод за добив (при подземни рудници) или конфигурация на котлована (при открити рудници) и преработка. Включва и финансов анализ, базиран на основателни допускания за модифициращите фактори, както и оценка на други значими фактори, които дават основания на дадено експертно лице (действащо в разумни рамки) да определи дали всички или част от минералните ресурси могат да се категоризират като запаси към датата на изготвяне на доклада за добив. Предварителната технико-икономическа оценка е с по-ниска степен на достоверност спрямо същинската такава.

Вероятни запаси

Частта от установените и в някои случаи от оценените ресурси, чиито добив е икономически изгоден. Степента на достоверност по отношение на модифициращите фактори, приложими спрямо вероятните запаси, е по-ниска спрямо тази при доказаните такива.

Доказани запаси

Частта от оценените ресурси, чиито добив е икономически изгоден. Доказаните запаси са с по-висока степен на достоверност с оглед на модифициращите фактори.

Пирит

Вид минерал, съдържащ сяра и желязо, с химична формула FeS2

Рекултивация

Процес, при който терените, засегнати от рудодобива, се подлагат на специални грижи, за да станат отново използваеми. Това включва премахването на сгради, съоръжения, машини и други физически останки от минно-добивната дейност, извеждане от експлоатация на хвостохранилища, площадки за излугване и други минни обекти, последвано от оформяне на нов контур, почвен слой и залесяване на табани за стерилни скални маси и други нарушени терени.

Възстановяване

Термин, използван в металургичната преработка за определяне на частта платим (ценен) материал, получен при преработката на добитата руда. Обикновено се изчислява като процент от извлечения от рудата платим метал в сравнение с общото съдържание на ценен метал в рудата.

Отражателна пещ

Вид пещ, използвана за медни концентрати и повторна металургична преработка.

Концесионно възнаграждение

Възнаграждение, което се изплаща на държавата или друго юридическо лице, което има дялово участие в рудник.

Полуавтогенно смилане

Процес, при който се използва въртящото действие при смилането на материала, в комбинация с допълнителен материал, като например стоманени топки, които се използват за подобряване на смилането.

Камера

Изработка в рудник, която се получава при копаенето за руда.

Жила

Хоризонтално разположение или ориентация на геоложка структура

Хвост

Материалът, който се получава след извличане на полезните метали или минерали от рудата при металургичната ѝ преработка.

Тон

Къс тон

Тон

Метричен тон (1,000 килограма/2,204.6 паунда)

Stock Quote: TSE

Price 9,59

Change +0,24

Volume 444 531

% Change +2,57%

Intraday High 9,72

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,36

52 Week Low 5,41

Today's Open 9,39

Previous Close 9,35

06.01.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 963,90 ?+5,90

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО