Подземни комуникации

В днешно време е от ключово важно значение да се осигури непрекъснатост на работния процес. Системата DUCS е създадена именно с такава цел. Изградена е от две независими връзки, осигуряващи еднаква функционалност. И двете връзки са снабдени със собствено захранване и оптични влакна за пренос на данни, но обслужват различни цели. По този начин времето за престой (при системата „Ликифидер“) се намалява значително. Основният компонент нa системата DUCS е двупосочна разпределителна кутия, която се явява основна комуникационна точка за услугите и захранването в целия рудник. Всяка разпределителна точка може да предостави захранване и достъп до данни на 8 индивидуални клиента (т.е. VOIP телефони, точка за безжичен достъп, тънки клиенти), осигурявайки различни начини за комуникация. Допълнителното захранване (помощни агрегати) на свой ред гарантира непрекъснатост на работния процес в рудника в продължение на 10 часа при отказ на основното захранване. Модулната конфигурация на разпределителните точки и клиентите, инсталирани в своя собствена предпазна кутия, са уникални по своя характер.

DUCS предоставя следните услуги:

  • IP телефония
  • Безжична телефония
  • Безжично проследяване
  • "Тънки клиенти" осигуряват достъп до ERP приложения
  • Контролери за индустриални приложения
  • Контрол на достъпа и видео наблюдение
  • Използване на технологията Push-To-Talk

Безжичните точки за достъп са разположени в зависимост от особеностите на подземната среда и видовете технологии, които могат потенциално да бъдат използвани за предоставяне на комуникационни услуги в рудника. Всички безжични точки за достъп се управляват от безжични контролери, което осигурява централизирано управление на голям брой устройства.

Основната функционалност на системата DUCS е предоставянето на безжични услуги. Почти в целия рудник има осигурен достъп до безжична мрежа. На местата, където не могат да бъдат осигурени безжични услуги, се използват специално проектирани мобилни wi-fi удължители. Wi-Fi удължителите представляват ръчни мобилни устройства с независимо захранване, които разширяват обхвата на безжичната мрежа.

За проследяването на хора, машини и оборудване в рудника се използват малки, безжични, активни RFID тагове на батерия. Платформата за мобилни услуги изчислява местоположението на тага в зависимост от силата на сигнала, получен от две или повече точки за достъп. Така изчисленото местоположение е с точност от 5 до 100 метра.

Таговете за определяне на местонахождението на работниците в рудника се монтират в миньорските лампи, като е осигурен и допълнителен комплект батерии за таговете в случай на отказ на основното захранване. С допълнителното захранване таговете могат да функционират до един месец. При слизане в рудника, работникът трябва да вземе лампа и да я върне в края на смяната си. Броят лампи показва броя на работниците в рудника. Броят на върнатите лампи трябва да отговаря на броя на взетите. При несъответствие, в системата за управление се генерира събитие и се подава сигнал за организиране на спасителни действия. Наличието на данни за точния брой на хората в рудника във всеки един момент е от съществено значение за осигуряване на безопасни условия на труд.

Загубата на оборудване в подземните рудници води до престой, през което време оборудването се издирва. Възможността за проследяване на местоположението му улеснява инвентаризацията на материалните запаси и оборудването. Интегрирането на системата за проследяване със софтуер, който е специално разработен за такива бизнес нужди, помага на мениджърите да изчисляват времето, необходимо за всеки работен процес, което подобрява планирането и управлението като цяло.

Специално разработената ‘Система за мониторинг на материали’ използва DUCS , за да събира технически данни от всички компютри, инсталирани в подземния автопарк. Благодарение на проактивното проследяване на жизненоважна информация може да се предвиди евентуален престой или повреда, което позволява едно по-добро планиране на подземния автопарк и съответно по-голяма надеждност и безопасност. Системата за мониторинг на материали проследява и други метрични данни, като теглото на транспортирания материал, времето, през което механиците работят по машините, температурата на двигателите и др. Това улеснява поддръжката и оптимизира производствените процеси.

Системата за мониторинг на материалите осигурява мониторинг на подземния автопарк в реално време благодарение на предвидените функции на централния ѝ контролен панел, както и нов начин за управление на работата, с осигурен контрол на производствения процес на кратки интервали. Внедряването ѝ е интегрирано с DUCS, която осигурява подходяща платформа и интерфейс за мониторинг на мобилното оборудване в рудника. По този начин проследяването на производството, оборудването и персонала се осъществява лесно и ефективно. Осигурява се и надеждна информация, която спомога за вземане на по-прецизни бизнес решения, като например за планиране на капиталното оборудване. Системата за мониторинг позволява контрол върху действителните производствени разходи спрямо планираните такива, което подобрява ефективността, намалява разходите, осигурява по-добро изпълнение на процесите и оползотворяване на работното оборудване.

За управление на сензорите и проследяване на отчитанията се използват специални контролери за индустриални цели. Тези данни са от критично важно значение за работата в рудника. Ако отчитанията посочат потенциални проблеми, конкретни работни процеси в рудника следва временно да се преустановят. DUCS осигурява платформа за комуникация на приложенията, които следят данните, подавани от индустриалните контролери.

Друга една система за управление на бизнес процесите използва DUCS за дистанционно управление на рудничните вентилатори, взривните работи, газ анализаторите и метео-станциите. Това пести време при задействане на вентилацията след детониране или когато се налага допълнително вентилиране поради струпването на голям брой души на едно място.

Push-To-Talk опцията е внедрена и в системата DUCS. Системата използва VoIP телефони и специално приложение, разработено от ДПМ, за трансфер на функционалностите, използвани в настоящите радио-комуникационни системи, в една модерна комуникационна система, базирана на стандартна безжична мрежа.

Системата Push-To-Talk използва канали за комуникация, до които имат достъп определени групи потребители. Групите се делят на първични и вторични, в зависимост от техните роли. По този начин стандартната комуникация може да се раздели от тази при спешни случаи. При спешни случаи се използва специален бутон на телефона, който изпраща аварийни съобщения до всички налични телефони. Опцията Push-To-Talk, налична в машините от подземния автопарк, е свързана със стандартна, бордова аудио система.

Най-значимият компонент на системата DUCS е Оперативният център, разположен на повърхността, от който планираните задачи могат да се възлагат на работниците и оборудването в подземния рудник. Данните, осигурени благодарение на използваните технологични средства и съоръжения, се предават автоматично на повърхността чрез осигурената безжична връзка. По този начин отговорността при докладване на възникнали събития вече не зависи от даден човек, а се осигурява автоматично и в реално време директно от самото оборудване. Системата позволява директно отчитане на резултатите от всички възложени задачи, като се използват данните, подавани от оборудването. Оперативният център е мястото, откъдето може едновременно да бъде проследена работата на много и различни системи, с възможност за проверка и намеса при необходимост. Това подобрява управлението на бизнес процесите, достъпа до информация и разрешаването на критично важни проблеми; намалява просрочванията и повишава ефективността.

Оперативният център е проектиран по специален начин. Подаваната от него информация се изписва на табло със сензорни екрани, с което разполагат машините от подземния автопарк, и по този начин техните оператори получават конкретни задачи и информация. Екранът автоматично подава обратна връзка към системата за напредъка по възложените задачи. Има и камера, свързана с таблото на машината, която помага на оператора да работи по-безопасно.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top