Поставяне на все по-високи цели

Прилагаме най-добрите практики за управление на околната среда във всички наши дружества. Поставяме си все по-високи цели, като използваме познанията на екипите ни на местно ниво, богатият им набор от умения и опит.

Емисии на не-парникови газове

Емисиите на не-парникови газове в атмосферния въздух се отчитат най-вече в металургичния ни завод в Цумеб под формата на серен диоксид (SO2). Атмосферните емисии на вредни газове, които не са праникови, са ниски в останалите ни дружества. Емисиите на SO2 се генерират при преработката на концентрати, съдържащи сяра. Тъй като те са потенциално проблематични от гледна точка на въздействието им върху околната среда, предприехме мерки за бързото им ограничаване с над 90%, като въведохме в експлоатация специална инсталация за сярна киселина, която ефективно "улавя" серния диоксид и го превръща в сярна киселина, която след това се продава за промишлени цели в Намибия и по този начин нуждата от скъп внос на тази суровина намалява.

Управление на енергийните ресурси

Енергийната ефективност и отговорното управление на тези ресурси се превърнаха в глобални цели от критично значение, с оглед на промените в климата и други важни за икономиката фактори. В ДПМ отчитаме необходимостта от въвеждане на промени в производствените процеси, за оптимизиране на енергопотреблението и постигане на по-добра ефективност. Критичното мислене с цел оптимизиране на енергийните ресурси, в това число използването на възобновяеми такива, е ключов момент в процеса ни на планиране. Включването на този компонент в докладите ни за устойчиво развитие е основополагащо за визията ни като компания.

Управление на битови и отпадни води

Текущите инвестиции в технологичната модернизация на всичките ни дружества водят до трайни подобрения в енергийното ни потребление и намаляване на някои вредни емисии, като тези на парникови газове и серен диоксид.

Стратегията, която възприехме в Цумеб, например, е да приведем в завода в съответствие с международните екологични стандарти и приложимото законодателство в страната. Извършваме мониторинг на емисиите, които се отчитат и верифицират от независими експерти. След това внасяме корекции в производствения процес, в зависимост от наблюдаваните промени при тези емисии.

Както българското, така и европейското законодателство гарантират, че управлението на минните отпадъци от дейността ни в България съответства на изключително стриктни стандарти и протоколи. Научете повече от Доклада ни за устойчиво развитие за 2014г.

Качество на земите

Вярваме, че Плановете за закриване и рекултивация са основна част от минното планиране. Разработихме такива планове за всичките ни производствени дружества. Работим съвместно с местните общности, за да сме сигурни, че оставяме след себе си устойчиво наследство или устойчив поминък за местните хора след закриването на всеки един наш рудник. Тези планове подлежат на постоянно редактиране и актуализиране. Понастоящем всички наши планове за закриване и рекултивация включват и анализ на различните варианти за земеползване, рекултивация на земите и сградите, опазване на околната среда и възможности за развитие на местните общности.

Биоразнообразие

В различните части на света, където работим, често има важно биоразнообразие и защитени зони, разположени в близост до производствените ни обекти. Осъзнаваме значимостта на тяхното опазване и осигуряваме оптимално функциониране на тези разнородни и сложни екосистеми.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top