Създаване на най-добри практики

Вярваме, че подходът ни към управлението на околната среда, показан на диаграмата по-долу, представлява една високо ефективна спойка между най-добрите световни практики, правни прерогативи и познанията, съществуващи на местно ниво.

Настоящият модел илюстрира възприетия от нас подход за управление на околната среда, като са дадени и примери, които да онагледят основните му аспекти.

Ако разгледаме диаграмата  от ляво на дясно , на първо и основно място сме извели спазването на правните, нормативни и съдебни изисквания, последвано от регулярната оценка на рисковете и околната среда.

За целта използваме информация от независими и проверени научни източници, въз основа на която вземаме съответните решения, мерки за контрол и начини за реагиране в конкретната ситуация.

Използваме най-добрите технически средства за контрол на вредните емисии и гарантираме последователност в действията ни с цел опазване на околната среда. Следваме тези принципи ежедневно и във всички наши производствени дружества благодарение на разработените от нас Планове за управление на околната среда.

От дясната страна на зелената окръжност  сме показали начина, по който реагираме в случай на отчетени измервания извън нормата. Може да има или съответно да няма изискване за първична намеса (напр. авариен план). След това се прави  количествено измерване на настъпилите въздействия, осигурените мерки за управлението и смекчаването им, текущо количествено измерване и обратна връзка,  които да гарантират смекчаване на ефекта, последвано от изготвяне на доклад за заинтересованите страни, в зависимост от конкретния случай и използваните най-добри практики.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top