ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

„Дънди Прешъс Металс” Инк. (ДПМ) ще продължи да оправдава доверието на своите акционери и развива дейности в съответствие с най-високите стандарти за етичност в работата и обществено поведение. С такава цел компанията е разработила и въвела набор от политики и процедури, които очертават начините за постигане на приетите стандарти. Настоящият документ обобщава основните елементи на политиката на ДПМ по опазването на околната среда и обезпечаване на устойчиво развитие. Политиката е комплекс от конкретни разработки и отчети, като целта на настоящия сбит вариант е осигуряване подкрепата на всички участници в нашите дейности към ангажиментите на компанията за устойчиво развитие и опазване на околната среда, по начин, по който изпълняват останалите свои ангажименти.

Oпазване на околната среда:

 • Дънди Прешъс Металс Инк се ангажира да развива дейностите си по начин, който в максимална степен използва възможностите за опазване на околната среда и свежда до абсолютен минимум екологичния риск и въздействия;
 • ДПМ се ангажира да извършва дейностите си в пълно съответствие с приложимите закони, подзаконови актове, норми и стандарти
 • ДПМ осъзнава, че в някои случаи поставя ново начало и трябва да приеме ролята на водач и ментор при прилагането на модерни методи и системи за добив и преработка на природни ресурси, управление и законност, в съответствие с най-високите стандарти, компанията поема свързаните с това отговорности за обезпечаване на оптимални ползи за местното население и се ангажира с изпълнението на настоящата политика.
 • Някои нормативни изисквания и стандарти са специфично обусловени от конкретния вид производство и в този смисъл те ще се отразяват в плановете за цялостна експлоатация на находището. Въпреки това, ДПМ ще приеме основни принципи на най- добрите практики при управлението на техническите и екологични аспекти на проекта. Тези принципи ще са валидни и ще се прилагат навсякъде, където ДПМ развива дейности, независимо от специфичните нормативни, социални, физически и природни реалности на дадена страна.
 • Дейностите на ДПМ ще са предмет на постоянен контрол и оценка и ще следват принципа за постоянно усъвършенстване чрез открито и коректно отношение към всички участници. За целта, към настоящата политика ще се разработят конкретни мерки и стъпки, въз основа на които ще отчитаме своите резултати.
 • ДПМ приема управлението па околната среда за своя основна дейност и приоритет, наред с управлението на добива и преработката.
 • Политиката по опазване на околната среда ще се прилага и изпълнява във всичките етапи на проекта, по време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията и ще бъде неразделна част от процеса на оценяване на нови бизнес възможности.
 • Политиката по опазване на околната среда ще бъде обезпечена с необходимите финансови и човешки ресурси и системи на управление.
 • ДПМ се ангажира да запознае всички свои служители и подизпълнители с политиката по опазването на околната среда и да осигури нейното приемане, разбиране и изпълнение, както и осъзнаването на свързаните с това отговорности.

Устойчиво развитие:

 • ДПМ с всичките си дружества признава и приема целите на компанията да развива дейности, които са финансово устойчиви в дългосрочен план, съвместими са с целите на местните общества за постигане на устойчиво развитие в икономически и социален план, във всички региони, където компанията работи;
 • ДПМ приема, че е за създаването на взаимни и дълготрайни ползи е необходимо съгласуването на целите на компанията и на местните общности;
 • Постигането на устойчиво развитие е цел, към която се стремим, чрез прилагането на следните принципи :
  • Ефективно използване на енергийните и други източници;
  • Осигуряване на възможности за миниманизиране и рециклиране на отпадъците и за повторно използване на суровини;
  • Възлгане на различни дейности за изпълнение от квалифицирани местни фирми, винаги когато е възможно;
  • Предаване па технически знания, умения и ноу-хау и достъп до финансиране за местни фирми, които подкрепят дейностите на компанията;
  • Ensuring fair employment practices and opportunities are maximized for local peopОбезпечаване на възможности за професионално развитие и прилагането на принципите на справедливост в трудовоправните отношения с представители на местното население;le;
  • Обезпечаване на безопасността на мощностите след закриване на дейността, както и земеползването на рекултивираните терен;
  • Осъществяване на дейностите по начин, който не носи допълнителен или непредвидим риск за хората и околната среда;
  • Обезпечаване на бъдещото ползване на рекултивираната площадка и природните компоненти след закриването на дейността, съобразно нуждите на обществото и особеностите на околната среда,
  • Интегриране на дейности по екологична рекултивация и устойчивото развитие в бизнес плана на компанията за проектни площи с унаследени проблеми.
 • ДПМ ще подпомага усъвършенстването на инфраструктурата, общественото здраве и образованието в регионите на своите дейности, чрез навременно индентифициране на нуждите и проблемите. Свързаните с това дейности ще се извършват по начин, който носи максимални и трайни ползи за местното население.
 • ДПМ се ангажира с прилагането на практики по трудова безопасност и управление на човешките ресурси, които носят трайно удовлетворение и благополучие на служителите на компанията и техните семейства.
 • ДПМ се ангажира да прилага всички свои бизнес практики в съответствие с най- високите стандарти и принципи на етичност и прозрачност.

Обръщам се към вас с молба, независимо дали сте наш служител или подизпълнител, да приемете настоящата политика и направите всичко за насърчаване на нейното изпълнение и успешно осъществяване.

Jonathan Goodman President & Chief Executive Officer
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top