ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Преди да започне строителни дейности в Крумовград, България, ДПМ обозначи и премести 403 костенурки в съседно местообитание. Компанията продължава да извършва текущ мониторинг на този вид, за да бъде гарантирано нормалното му съществуване и безопасност.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ДА НАПРАВИШ ОКОЛНОСТТА ПО-ДОБРА ОТ ПРЕДИ

Благодарение на цялостната ни програма за опазване на околната среда, районът на шахта "Изток" бе значително облагороден, което осигури по-добър ландшафт и по-здравословна среда като цяло.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Инсталацията ни за сярна киселина в Цумеб, Намибия, на обща стойност 243 млн.щ.д. елиминира над 140 000 тона серен диоксид годишно.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

РЕКУЛТИВАЦИЯ

По проекта ни за рекултивация на хвостохранилище "Челопеч", който приключи през 2013, бяха взети предвид наличните ресурси и съоръжения, като почвен материал, изграден бетонен улей и максималния полезен живот, за да се разработят мерки за предотвратяване и контрол на ерозията и наводненията.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Преди да започне строителни дейности в Крумовград, България, ДПМ обозначи и премести 403 костенурки в съседно местообитание. Компанията продължава да извършва текущ мониторинг на този вид, за да бъде гарантирано нормалното му съществуване и безопасност.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ДА НАПРАВИШ ОКОЛНОСТТА ПО-ДОБРА ОТ ПРЕДИ

Благодарение на цялостната ни програма за опазване на околната среда, районът на шахта "Изток" бе значително облагороден, което осигури по-добър ландшафт и по-здравословна среда като цяло.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Инсталацията ни за сярна киселина в Цумеб, Намибия, на обща стойност 243 млн.щ.д. елиминира над 140 000 тона серен диоксид годишно.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

РЕКУЛТИВАЦИЯ

По проекта ни за рекултивация на хвостохранилище "Челопеч", който приключи през 2013, бяха взети предвид наличните ресурси и съоръжения, като почвен материал, изграден бетонен улей и максималния полезен живот, за да се разработят мерки за предотвратяване и контрол на ерозията и наводненията.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Екологична отговорност

Ние сме лидери в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност. Насърчавайки иновациите и устойчивото развитие, ние спазваме и често правим повече от изискваното по закон и предписанията на съответните екологични разпоредби в държавите, в които работим. Този ни ангажимент е водещ във всичките ни дружества и за всяко решение, което вземаме като организация.

Политика за опазване на околната среда

Политиката по околна среда и устойчиво развитие на ДПМ определя нашата стратегия и действия по отношение на екологичната ни отговорност. Провеждаме текущ мониторинг, който ни помага да оценим и отчетем напредъка си по различни цели и задачи в сферата на опазване на околната среда. Използвайки този анализ, работим заедно, за да разработим или оптимизираме програми, които ни позволяват непрекъснато да подобряваме резултатите си и свеждаме до минимум екологичното въздействие от дейността ни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Отчетност в сферата на опазване на околната среда - представяне на постигнатите успехи

Възприетият от нас подход за осигуряване на отчетност се основава на нашите ценности и корпоративен ангажимент за прозрачност в действията ни. Отчитаме представянето на нашите местни дружества посредством съответните индикатори или метрични данни, които измерват или оценяват постигнатото, съпоставяйки го с възприетите на глобално ниво принципи, като например тези на Глобалната инициатива за отчетност (GRI). Всяко от дружествата ни е уникално от гледна точка на своя културен и екологичен контекст. Независимо от това е важно да стандартизираме аспектите на отчетност - както между отделните мениджърски екипи в рамките на самата компания и пред съвета на директорите, така и пред външните заинтересовани страни, когато това е възможно.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Нашият модел - взаимстване на най-добрите практики

Много е изписано за подхода на минната индустрия като цяло към управлението на околната среда, за това как тя следва да адресира критично важния начин, по който си взаимодейства с биофизичната и обществена среда, в която работи. Ние в Дънди вярваме, че нашият подход към управлението на околната среда, показан на диаграмата по-долу, представлява една високо ефективна спойка между най-добрите световни практики и правни прерогативи и прагматичните познания и иновации, съществуващи на местно ниво.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Поставяне на все по-високи цели

Подхождаме към най-добрите практики за управление на околната среда, като ги прилагаме във всичките ни дружества и си поставяме все по-високи цели, използвайки иновации и познанията на екипите ни на местно ниво, богатият им набор от умения и опит. Бидейки новатори, работим в технически сфери, където се изискват изцяло нови подходи, като например третирането на арсена през целия технологичен цикъл и добива на ценни метали.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,45

Change -0,23

Volume 435 021

% Change -2,65%

Intraday High 8,72

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,42

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,67

Previous Close 8,68

12.04.2020 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 836,80 ?+11,10

НАВИГАЦИЯ

Back to top