Политика срещу подкупи; Политика срещу подкупи

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ

  1. Дънди Прешъс Маталс Инк. и нейните дъщерни дружества (общо наричани “Компанията”) е поела ангажимент да работи прозрачно, честно и почтено. В този смисъл е важно Компанията да работи при спазване на действащото законодателство срещу подкупите и корупцията.
  2. Компанията ще спазва канадския Закон срещу корупцията на чуждестранни държавни служители и антикорупционното законодателство в страните, където осъществява дейност. Това включва, но не се ограничава само до страните, в които Компанията има офиси.
  3. Важно е да се има предвид, че дори ако в държавата, в която се извършва подкуп липсва нормативна уредба срещу подкупите, чрез която да се търси отговорност за конкретното деяние, остават приложими разпоредбите на канадският Закон срещу корупцията на чуждестранни държавни служители, както и законодателството на държавата, в която Компанията осъществява дейност. Санкциите са различни в различните юрисдикции, в които нашата Компания работи, но независимо от това, подкупите (или дори слуховете и обвиненията за подкупи):
  4. Компанията е ангажирана да:
  5. Целта на настоящата политика е да:
 2. ЗА КОГО ВАЖИ ТАЗИ ПОЛИТИКА?

  1. Настоящата политика важи за директорите, длъжностните лица, работниците и служителите (независимо дали на безсрочен, срочен или временен договор), техническите и други консултанти, агенти и други лица, свързани с или действащи от името на Компанията, независимо къде се намират (събирателно наричани “Представители” в настоящата политика).
 3. КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

  1. На най-високо ниво, Съветът на директорите отговаря за тази политика и е делегирал на "Комисията по корпоративно управление и номиниране на членовете на управителния съвет" отговорността да съблюдава за това дали политиката отговаря на правните и етични корпоративни задължения, а също и да контролира Отговорника по съответствието, който също се занимава и с администрирането на настоящата политика.
  2. Компанията ще назначи Отговорник за спазване на нормативните изисквания, чиято основна отговорност ще бъде прилагането на настоящата политика, и освен това може да създаде Комисия за спазване на нормативните изисквания, която да подпомага работата на този Отговорник.
  3. Този Отговорник следи за прилагането и ефективността на настоящата политика, отговаря на запитвания и дава тълкувания във връзка с нея. Членовете на управленския екип на всички нива отговарят за това да бъдат извършени всички необходими действия, така че техните подчинени да познават и разбират настоящата политика и да получават адекватно и редовно обучение за спазване на тази политика. С оглед на изпълнението на тази политика, Отговорникът по съответствието може да делегира административни задачи на подчинените си или на други служители на компанията.
 4. КОЕ ДЕЙСТВИЕ Е ПОДКУП?

  1. Подкупът е най-често срещаната форма на корупция и може широко да се дефинира като предлагане, обещаване, даване, приемане или искане на някакво преимущество или полза като форма на стимул или възнаграждение за действие, което е незаконно или представлява злоупотреба с доверие.
  2. Макар доста хора да смятат, че подкупването представлява даване на пари в брой на някого, подкупът всъщност може да има много форми, включително подаръци (не в пари), скъпи забавления или участие в събития, или друг вид възнаграждения и ползи.
  3. Имаме налице подкуп, когато на някого се дава подарък, дарение, заем, паричен или непаричен стимул или полза, или му се осигурява участие в скъпо събитие, при което даващата страна го извършва с намерение да възнагради или склони приемащата страна към нередно поведение, към неправилно изпълнение на функциите си или към недобросъвестност.
  4. Важно е да имаме предвид, че в повечето случаи няма значение дали подкупът е бил приет или не; самото предлагане на подкуп обикновено е достатъчно за да се счита, че е извършено правонарушение.
  5. Подкупът може да бъде директен (т.е. даване на подкуп на някого) или индиректен (т.е. подкупът се дава на някого чрез посредник).
  6. Представители на Компанията може да срещнат различни сценарии в този смисъл, които да ги изложат на риск от корупционна ситуация. Примерите за това са дадени в Приложение “A” към настоящата политика.
 5. КАКВО НЕ Е РАЗРЕШЕНО?

  1. Подкупът и корупцията може да са в различни форми, така че е важно да разберем какво се очаква в този смисъл.
  2. Не е разрешено вие (или друго лице от ваше име):
  3. Дори вие или действащо от ваше име лице да не сте пряко въвлечени в даване или получаване на подкуп, не се допуска вие или действащото от ваше име лице да правите опит да фалшифицирате отчетната документация на Компанията с цел даване, получаване или прикриване на подкуп. По-специално нямате право:
  4. В настоящата политика “Трета страна” означава частно или юридическо лице, с което контактувате в процеса на работата си с или в Компанията, като терминът включва действителни и потенциални клиенти, доставчици, дистрибутори, лица за бизнес контакти, партньори от съвместни дружества, агенти, съветници/консултанти, правителствени и публични институции, включително техните съветници, представители и длъжностни лица, политици и политически партии.
  5. Заедно с насоките по конкретни въпроси долу, вероятно ще ви бъде полезно да помислите за следващите въпроси преди да дадете или предложите нещо в процеса на дейността си от името на или във връзка с Компанията. Ако отговорът на някой от тези въпроси е “да“ или “не знам” тогава има вероятност това, което вършите да бъде или да изглежда като подкуп, така че трябва да се обърнете към Отговорника по съответствието:
 6. ПОДКУПИ И ПЛАЩАНИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

  1. Компанията не дава подкупи под никаква форма и не извършва плащания за съдействие за уреждане на каквото и да било.
  2. Плащанията за съдействие за уреждане на някакви въпроси обикновено представляват малки, неофициални плащания с цел да се осигури или ускори рутинно действие на правителствена институция от страна на длъжностно лице в такава институция (например издаване на разрешителни, лицензи, визи или разрешителни за работа, получаване и доставка на пощенски пратки и т.н.). Подкупите обикновено са плащания, които се правят срещу бизнес услуга или бизнес преимущество и може да включват намаления за нещо или друг вид парични стимули.
  3. Всички Представители са длъжни да избягват всякакви дейности, които може да доведат до или внушават че от името на Компанията е възможно да се извърши плащане за съдействие или подкуп.
  4. Ако някой ви помоли да извършите плащане от името на Компанията, винаги мислете с каква цел се прави плащането и дали сумата за плащане отговаря на съответните стоки и услуги. Винаги взимайте разписка с описание на причините за плащането и доказателство, че плащането е отишло директно при страната, която е предоставила стоки или услуги. Всякакви подозрения, опасения или запитвания относно плащания трябва да се отнасят към Отговорника по съответствието.
 7. ПОДАРЪЦИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ СЪБИТИЯ

  1. В различните държави, региони и индустрии има различни практики да се дават бизнес подаръци и да се участва в корпоративни събития, както и да се кани някого за изнасяне на лекции или речи. Някои практики може да са приемливи на едно място и неприемливи на друго.
  2. Тествайте ситуацията на база на това дали подаръкът или събитието са разумни и приемливи или са по-скоро прекомерни и разточителни; имайте предвид, че нещо което в дадена държава обикновено се възприема като малко и незначително, в друга държава може да се възприема като много ценно. Трябва винаги да изхождате от целта на подаръка и в замяна не трябва да очаквате или изисквате нищо специално.
  3. Даването на подаръци и осигуряване на участие в корпоративни събития и забавления не е забранено, ако са изпълнени следните условия:
 8. ДАРЕНИЯ И СПОНСОРСТВО

  1. Даренията и спонсорството, направени или предложени от името на Компанията трябва:
  2. Компанията ще извършва проверки, за да гарантира, че получателят на дарение или спонсорство е легитимно юридическо лице (а в случаите, когато това е благотворителна фондация и се изисква по местните закони - и че е надлежно регистрирана такава), както и че средствата от направеното дарение или спонсорство са били разходвани и осчетоводени по подходящ начин. Получателят на дарение или спонсорство се задължава да предостави отчетност за постъпилите средства и да потвърди за какво ще бъдат разходвани.
 9. ДАРЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ

  1. Компанията не подпомага държавни служители или посредници, политици или политически партии, освен съгласно закона и с писменото одобрение на Главния изпълнителен директор.
  2. Представителните лица няма да предоставят или предлагат подкрепа с политическа цел или дарения от името на Компанията, освен съгласно закона и с писменото одобрение на Главния изпълнителен директор.
  3. В противен случай ще се счита, че тези представителни лица действат от свое собствено име или от това на тяхната корпоративна организация, а не от името на Компанията.
 10. ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

  1. Всички представители трябва да могат да демонстрират, че са прочели, разбрали и спазват тази политика.
  2. Превенцията, разкриването и докладването на подкупи и други форми на корупция са задължение на Представителите. Всички Представители следва да избягват участие в дейности, които могат да предизвикат или внушат нарушаване на тази политика.
  3. Незабавно уведомете Отговорника по съответствието, ако считате или подозирате, че тази политика е била нарушена или че това може да се случи в бъдеще. В Приложение А са описани "тревожните сигнали", които могат да са индикация за подкуп или корупция.
  4. Всеки служител на Компанията, който наруши тази политика ще бъде дисциплинарно наказан, включително и уволнен за грубо нарушение.
  5. Компанията си запазва правото да прекрати договорните си отношения с Представители, които нарушават тази политика.
 11. ОТЧЕТНОСТ

  1. Компанията е длъжна да води финансова отчетност и да разполага с подходящи вътрешни контролни мерки, които да доказват извършените към трети страни плащания.
  2. Всички разходи във връзка с участия в развлекателни събития, направени подаръци или други сходни разходи следва да бъдат документирани и отчетени съгласно корпоративната политика за разходи, като изрично се посочва за какво е направен конкретния разход.
  3. Всички сметки, фактури и други сходни счетоводни документи, касаещи отношения с трети страни, трябва да бъдат изготвени и поддържани в прецизен, точен и пълен вид. Всички сметки следва да бъдат заведени в счетоводната книга, за да се избегне насърчаване или прикриване на нерегламентирани плащания.
 12. КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ, ако имаме опасения и притеснения

  Насърчаваме всички Представители да повдигат въпроси, свързани с конкретен въпрос, подозрение или нарушение, възможно най-рано. Ако не сте сигурни дали конкретна постъпка представлява подкуп или корупция, или ако имате други запитвания, моля да се обърнете към Отговорника по съответствието.

 13. КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО СТАНЕМ ЖЕРТВА НА ПОДКУП ИЛИ КОРУПЦИЯ

  Важно е да се консултирате с Отговорника за спазване на нормативните изисквания възможно най-бързо, ако на вас или на друг Представител е бил предложен подкуп от трета страна, ако такъв е поискан от вас, ако подозирате, че това може да се случи в бъдеще или ако сте убедени, че вие или друг Представител сте жертви на друга форма на незаконна дейност, когато сте действали от името на Компанията или сте били асоциирани с нея.

 14. ЗАЩИТА

  1. Представители, които отказват да приемат или предлагат подкуп, или които повдигат въпроси или докладват за неправомерни действия, понякога се притесняват за възможни негативни последици. Компанията насърчава откритостта в поведението и ще подкрепи на добра воля всеки, който повдигне основателни въпроси и притеснения, дори и те да се окажат неоснователни.
  2. Компанията се ангажира да гарантира, че никой няма да стане обект на негативно отношение и поведение в резултат на отказа му/й да се поддаде на подкуп или корупция, или защото е докладвал на добра воля подозрението си, че действителен или потенциален случай на подкуп или друга корупционна практика се е състоял или може да се състои в бъдеще. Негативното отношение и поведение включва уволнение, дисциплинарно наказание, заплахи или друга неблагоприятна форма на третиране във връзка с повдигнат въпрос или опасение/ притеснение от даденото лице. Ако считате, че сте били обект на подобно отношение, следва незабавно да уведомите Отговорника по съответствието. Ако не настъпи подобрение и сте служител на Компанията, следва официално да се обърнете към Главния изпълнителен директор. Друг вариант е да използвате установения от Компанията процес за докладване на въпроси от конфиденциален и етичен характер, описан в Правилника й за бизнес поведение и етика и Политиката за подаване на сигнали за нередности.
 15. ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИЯ, УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ДЮ ДИЛИДЖЪНС

  1. Обучението по прилагане на настоящата политика е част от встъпителния инструктаж на всички нови служители. Всички настоящи служители ще бъдат включени в редовни и тематични обучения по прилагане и спазване на тази политика.
  2. Твърдият подход на Компанията към подкупите и корупцията трябва да бъде сведен до знанието на всички трети страни в началото на бизнес отношенията им с Компанията и по-нататък, предвид ситуацията. Компанията ще разполага с програма за извършване на дю дилиджънс п отношение на такива трети страни (напр. ще изисква информация за тяхната репутация и затова дали самите те имат подобни корпоративни политики и практики (за борба с корупцията и подкупите, етичен кодекс и др.). Трети страни, които ще взаимодействат с държавни служители от името на Компанията, трябва предварително да бъдат упълномощени за целта, като предоставят писменото си съгласие да спазват всички закони срещу подкупите и корупцията, както и изискванията на настоящата политика.
 16. МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ

  1. Отговорникът по съответствието ще извършва мониторинг на ефективността и наблюдение на това как се прилага настоящата политика, като ще прави регулярен преглед на това доколко подходяща, адекватна и ефективна е тя. Всички установени възможности за подобрението й ще бъдат навременно прилагани. Вътрешните системи за контрол и процедурите ще подлежат на редовен одит, с което да се гарантира тяхната ефективност в противодействието на подкупите и корупцията.
  2. Отговорникът по съответствието ще предоставя регулярни отчети относно спазването на тази политика на Комисията по корпоративно управление и номиниране на членовете на управителния съвет.
  3. Всички Представители са отговорни за успеха на тази политика и следва да гарантират, че я използват за оповестяване на всякакви предполагаеми нередности и опасности.
  4. Приканваме Представителите да правят коментари по тази политика и да предлагат начини за подобрението й. Коментарите, предложенията и запитванията следва да се адресират до Отговорника по съответствието.
  5. Компанията периодично ще преразглежда тази политика и може да я изменя по всяко време. Служителите, мениджърите и директорите ще бъдат информирани за всички съществени промени в тази политика.

ПРИЛОЖЕНИЕ "A"

Различни потенциални рискове: "Тревожни сигнали"

 1. Това е списък с примерни тревожни сигнали, които могат да възникнат в хода на работата на даден Представител с или от името на, или съвместно с Компанията и които могат да повдигнат въпроси и притеснения съгласно редица закони за борба с подкупите и корупцията. Списъкът не претендира да е изчерпателен и само с илюстративна цел. Ако попаднете на някой от тези тревожни сигнали докато работите за, от името на или съвместно с Компанията, трябва своевременно да уведомите за това Отговорника по съответствието или да използвате установения от Компанията процес за докладване на въпроси от конфиденциален и етичен характер, описан в Кодекса й за бизнес поведение и етика и Политиката за подаване на сигнали за нередности:
  1. когато установите, че трета страна използва или е била обвинена, че използва неправомерни работни практики;
  2. когато узнаете, че трета страна има лоша репутация - дава подкупи или изисква да й бъдат давани подкупи;
  3. когато трета страна:
  4. когато научавате, че ваш колега често води дадено правителствено лице на скъпи ресторанти;
  5. когато получите фактура от трета страна, която не отговаря на стандартните или приети изисквания;
  6. когато забележите, че е Компанията е получила фактура за комисионна или хонорар, чиито размер изглежда съмнително висок за извършената услуга; или
  7. когато трета страна поиска или изиска да използва представител, посредник, консултант, дистрибутор или доставчик, който не е типично използван от или известен на Компанията.

Stock Quote: TSE

Price 3,00

Change -0,04

Volume 616 600

% Change -1,32%

Intraday High 3,07

52 Week High 3,60

Intraday Low 2,97

52 Week Low 2,34

Today's Open 3,06

Previous Close 3,04

08.16.2018 01:25 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 177,50 ?-15,50

НАВИГАЦИЯ

Back to top