Комисии

Комисия по одит

Комисията по одит подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции за осигуряване на съответствие с различни изисквания за одитиране, осчетоводяване и финансова отчетност. Надзорът засяга корпоративните практики при изготвяне и оповестяване на финансова информация, като обхваща и следните сфери: интегритет, качество и прозрачност на финансовите отчети на Компанията и обсъжданията и анализа на производствените резултати от ръководството; спазване на нормативните и законови изисквания във финансовата сфера; оценка на работата на независимия одитор и препоръки за номинирането му; прилаганите практики и процедури за счетоводна и финансова отчетност, в това число процедури и контрол при оповестяването на такава информация; система за вътрешен контрол, вкл. на финансовата отчетност. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавен Мандатност на Комисията по одит.

Мари-Ан Таоил

Антъни Уолш

Доналд Йънг, Председател

Комисия по възнагражденията

Комисията по възнагражденията е създадена, за да подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции, касаещи предоставяне на справедливо възнаграждение на директорите на Компанията и висшия ѝ мениджмънт чрез подходящи за целта финансови средства и стимули. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавен Мандатност на Комисията по възнаграждения.

Питър Гилън, Председател

Джеръми Кинсмън

Антъни Уолш

Комисия по корпоративно управление и номиниране на членовете на управителния съвет

Комисията по корпоративно управление и номиниране на членове на управителния съвет е създадена, за да подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции за мониторинг, преглед и одобрение на корпоративните политики и практики, както и за иницииране и ръководене на процеса по идентифициране, селекция, назначаване и преназначаване на директори в Компанията, и ежегодна оценка на работата на Съвета и създадените към него комисии. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавен Мандатност на Комисията по корпоративно управление и номиниране на членове на управителния съвет.

Хуанита Монталво

Питър Никсън, Председател

Мари-Ан Таоил

Комисия по здраве, безопасност и околна среда

Комисията по здраве, безопасност и околна среда е създадена, за да подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции, касаещи изготвянето на политики за здраве, безопасност и опазване на околната среда за всички дъщерни дружества на Компанията. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавен Мандатност на Комисията по здраве, безопасност и околна среда.

Хуанита Монталво, Председател

Мари-Ан Таоил

Доналд Йънг

Stock Quote: TSE

Price 9,29

Change -0,27

Volume 506 806

% Change -2,82%

Intraday High 9,58

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,26

52 Week Low 6,14

Today's Open 9,42

Previous Close 9,56

12.08.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 029,90 ?-0,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО