Комитет и мандатност

Комисия по одит

Комисията по одит е създадена, за да подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции за осигуряване на съответствие на дейността на Компанията със съответните одиторски, счетоводни и финансови изисквания. Надзорът засяга корпоративните практики при изготвяне и оповестяване на финансова информация, като обхваща и следните сфери: интегритет, качество и прозрачност на финансовите отчети на Компанията и обсъжданията и анализа на производствените резултати от ръководството; спазване на нормативните и законови изисквания във финансовата сфера; оценка на работата на независимия одитор и препоръки относно номинацията му; прилаганите практики и процедури за счетоводна и финансова отчетност, в това число процедури и контрол при оповестяването на такава информация; система за вътрешен контрол, вкл. относно финансовата отчетност. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавен Мандатност на Комисията по одит.

Гарт А. МакРей

Мари-Ан Таоил

Антъни Уолш

Доналд Янг, Председател

Комисия по възнагражденията

Комисията по възнагражденията е създадена, за да подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции, касаещи предоставяне на справедливо възнаграждение на директорите на Компанията и висшия ѝ мениджмънт чрез подходящи за целта финансови средства и стимули. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавен Мандатност на Комисията по възнаграждения.

Питър Гилън, Председател

Джеръми Кинсман

Питър Никсън

Антъни Уолш

Комисия по корпоративно управление и номиниране на членовете на управителния съвет

Комисията по корпоративно управление и номиниране на членове на управителния съвет е създадена, за да подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции за мониторинг, преглед и одобрение на корпоративните политики и практики, както и за иницииране и ръководене на процеса за идентифициране, селекция, назначаване и преназначаване на директори в Компанията, и ежегодна оценка на работата на Съвета и комисиите му. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавенМандатност на Комисията по корпоративно управление и номиниране на членове на управителния съвет.

Джеръми Кинсман

Питър Никсън, Председател

Мари-Ан Таоил

Комисия по здраве, безопасност и околна среда

Комисията по здраве, безопасност и околна среда е създадена, за да подпомага Съвета на директорите при изпълнение на надзорните му функции, касаещи изготвянето на корпоративни политики за здраве, безопасност и опазване на околната среда, които следва да се прилагат във всички производствени дейности на Компанията. По-подробна информация е публикувана във файла, озаглавен Мандатност на Комисията по здраве, безопасност и околна среда.

Мъри Джон

Гарт А. МакРей, Председател

 

Stock Quote: TSE

Price 8,45

Change -0,23

Volume 435 021

% Change -2,65%

Intraday High 8,72

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,42

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,67

Previous Close 8,68

12.04.2020 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 836,80 ?+11,10

НАВИГАЦИЯ

Back to top