Политика за подаване на сигнали за нередности

Сваляне на pdf документ

Към дата: 30.07. 2014 
В сила от: 20.06.2005

I. Цел

Целта на настоящата политика е да установи процедури за: (a) приемане, разглеждане и съхраняване на оплаквания, получени от Дънди Прешъс Металс Инк. („Компанията”) относно счетоводната дейност и вътрешния счетоводен контрол и одит ; и (б) подаване на сигнали от служители на Компанията или трети страни, при запазване на поверителност и анонимност, относно нередности, свързани с фирменото счетоводство и одит.

Чрез настоящата политика Компанията ясно и недвусмислено забранява всяка проява на дискриминация, тормоз и/или предприемане на репресивни мерки срещу служител, мениджър или директор на Компанията, който подава в Комисията по одит оплакване или сигнал за нередност, свързан със счетоводната дейност и вътрешния счетоводен контрол и одит, предоставя информация или оказва съдействие по друг начин при разследване или действия в тази насока. Всички служители на Компанията носят отговорност за това на работното място да няма проява на каквато и да било форма на дискриминация, тормоз и репресивни мерки, които са забранени чрез настоящата политика. Служителите, мениджърите и директорите на Компанията нямат право да извършват действия, които са забранени от настоящата политика.

Настоящата политика защитава всеки служител, мениджър или директор, който съгласно тази Политика добросъвестно подава оплакване или сигнал, свързан със счетоводната дейност и вътрешния счетоводен контрол и одит ("Подател на сигнала").

В случай, че даден служител, мениджър или директор извърши основателно и добросъвестно някое от изброените по-горе действия, Компанията няма право да предприеме действия за неговото уволнение, понижение в длъжност или временно отстраняване от работа, отправи заплахи, тормози или по друг начин дискриминира или принудително да измени условията на трудовото му/й правоотношение. Тъй като подобни твърдения могат да имат сериозни последствия за лицето, срещу коeто се подава сигнала, всеки служител, мениджър или директор, който отправя подобни твърдения, трябва да има разумни и достатъчни основания да подаде сигнал за дадена нередност, както и да прави това добросъвестно и в интерес на Компанията, а не за собствено облагодетелстване или в личен интерес.

II. Процедура за работа на Комисията по одит

Комисията по одит е приела следните процедури:

1. Ръководството на Компанията препраща незабавно на Комисията по одит всички получени оплаквания, свързани със счетоводната дейност и вътрешния счетоводен контрол и одит.

2. Всяко лице по свое желание може да подаде сигнал за забелязани нередности в счетоводната дейност и вътрешния счетоводен контрол при запазване на поверителността и анонимността на сигнала. Сигнали по тази политика могат да се подават поверително чрез прекия ръководител на подателя, както и анонимно чрез чрез „Етикс пойнт“ – платформа, предоставена от независим доставчик, която Дънди Прешъс Металс използва, за да може да управлява сигналите за нередности от служителите си:

EthicsPoint, Inc.
Intranet: www.ethicspoint.com

От „Етикс пойнт“ ще зададат няколко въпроса към Подателя на сигнала, за да определят естеството и сериозността на сигнала. Услугата е налична денонощно през цялата година на различни езици. Анонимността на сигналите, подадени към „Етикс пойнт“, ще бъде запазена.

Сигналите също могат да се изпращат в писмена форма и чрез независим юрист както следва:

Confidential Concern
Chairman, Dundee Precious Metals Inc. Audit Committee
In care of André Boivin
Cassels, Brock & Blackwell LLP
21st Floor, 40 King Street West
Toronto, Ontario, Canada
M5H 3C2

Ако подателят на сигнала желае да обсъди даден въпрос с Комисията по одит или нейния председател, той/тя задължително посочва това в сигнала си и да остави телефонен за връзка, в случай че трябва да бъде потърсен/-а. Ако сигналът е подаден в запечатан плик чрез независимия юрист, той своевременно се препраща без да се отваря на Председателя на Комисията по одит.

3. След получаване на оплаквания или сигнали, подадени по описания начин, Комисията по одит разследва всеки докладван проблем и когато е необходимо, предприема коригиращи и дисциплинарни мерки, които могат да включват: налагане на наказание "забележка" или "предупреждение за уволнение", понижение в длъжност, отнемане на предоставени социални придобивки, допълнителни възнаграждения или права за придобиване на акции на Компанията, временно отстраняване от работа без заплащане или прекратяване на трудовото правоотношение.

4. Комисията по одит може да възложи на отделни служители на Компанията и/или външни консултанти по правни, счетоводни и други въпроси да проучат подадените оплаквания и сигнали, свързани със счетоводната дейност и вътрешния счетоводен контрол и одит. В хода на разследването, Комисията полага всички необходими усилия за запазване на конфиденциалността и анонимността на лицето, подало сигнала.

5. Подадените оплаквания и сигнали се съхраняват в архива на Комисията по одит в продължение на най-малко 7 (седем) години.

III. Професионално поведение и етика

Моля, направете справка с приетия в Компанията Правилник за професионална етика и поведение ("Правилникът"), който урежда принципите на поведение и етика, които трябва да бъдат спазвани от служителите, мениджърите и директорите на Дънди Прешъс Металс Инк. при докладване на нарушения на Правилника и дисциплинарните наказания, които могат да бъдат налагани при подобни нарушения.

 

Stock Quote: TSE

Price 9,29

Change -0,27

Volume 506 806

% Change -2,82%

Intraday High 9,58

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,26

52 Week Low 6,14

Today's Open 9,42

Previous Close 9,56

12.08.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 029,90 ?-0,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО