Политика за осигуряване на безопасни условия на труд

Всеки се връща жив и здрав вкъщи всеки ден

Оценката на риска е от основно значение за осигуряване на безопасна работна среда и безопасно поведение на работното място Провеждаме обстойни годишни и текущи оценки във всички сфери на здравето и безопасността при работа.

За да имаме безопасно производство, служителите ни трябва задължително да бъдат добре подготвени и обучени. Стремим се да осигурим необходимите познания и умения за здраве и безопасност при работа на всеки наш служител чрез обстойни фирмени обучения.

Всички опасности трябва да се идентифицират и управляват във всеки един момент от работния процес. Стремим се да работим, спазвайки следните 5 основни правила: спри; наблюдавай; мисли; идентифицирай опасностите; идентифицирай необходимите действия. Фирмената ни култура "на опазване на колегата" мотивира всички да бъдат проактивни и да демонстрират "осезаемото ни лидерство" като компания.

Здравето и безопасността са основен наш приоритет. Правим редовни проверки и одити, за да гарантираме, че работната среда е безопасна и че изпълняваме задълженията си по безопасен начин.

Отделяме сериозно внимание на превенцията, но имаме готовност за действие и в критични ситуации. Аварийните ни планове са изготвени въз основа на идентифицирани потенциални критични ситуации. Редовно правим и тренировъчни проигравания на аварийни ситуации, за да имаме готовност при нужда.

Можем да извадим поуки от собствените си грешки и от тези на колегите ни във всяка една ситуация. Отчитат се всички инциденти, независимо от това колко са малки или незначителни. Използваме метода за разследване на причините за инциденти (ICAM), за да установим първопричините и предложим подходящи корективни мерки.

Препоръки за управление на здравето и безопасността при работа Прилагане на наученото е ключ към непрекъснато усъвършенстване. Подходът ни към управление на здравето и безопасността при работа включва официално възприет от компанията процес за последващо разглеждане и изпълнение на направените препоръки.

Диаграмата по-долу представя в опростен вид цялостната ни система за управление на здравето и безопасността при работа. От лявата ѝ страна са посочени компонентите за превенция, а от дясно - тези за готовност за реагиране при нужда.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,45

Change -0,23

Volume 435 021

% Change -2,65%

Intraday High 8,72

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,42

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,67

Previous Close 8,68

12.04.2020 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 836,80 ?+11,10

НАВИГАЦИЯ

Back to top