Примери за опазване на околната среда в ДПМ Челопеч

Ръководейки се от принципа за устойчивост и отчитайки ограничения експлоатационен живот на рудника, Дънди Прешъс Металс Челопеч разработи всеобхватна екологична програма за опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието и намаляване на енергопотреблението. В резултат на направените инвестиции и подобренията в управлението бяха реализирани широкомащабни иновации в производството и значими ползи за околната среда.

За повече информация, прочетете книжката 'Иновативни решения за ефективно производство в хармония с околната среда'.

Качество на въздуха

Модернизацията на производствените мощности спомогна за оптимизиране на потреблението на ресурси. Включването на полуавтогенна мелница в цикъла на преработка ни позволи да изведем от експлоатация съоръженията за средно и ситно трошене (основни източници на прахови емисии), което на свой ред доведе до спад в емисиите на прах от почти 60 тона годишно. В шахта "Север" бе монтиран нов и по-мощен вентилатор, осигуряващ надеждна вентилация в рудника. За защита на прилежащите земи и атмосферния въздух от отработените газове в изходящия поток беше инсталирана метална преграда непосредствено пред самия вентилатор.

Друга мярка за намаляване на праховите емисии бе възприемането на иновативен подход с цел подобряване на ефективността при извоза на руда, състоящ се в изграждане на трошачен комплекс на най-долния хоризонт в рудника, като по този начин едрото трошене на рудата се осъществява под земята. С извеждането от експлоатация на надземния трошачен цех бе постигнат още един положителен ефект - намаляване нивата на шум с близо три децибела.

Опазване на климата

Следвайки политиката за опазване на околната среда на Дънди Прешъс Металс, отчитаме колко е важно да се опазва климата и сме превърнали това в един от основните си приоритети при осъществяване на производствените ни дейности. Намалихме енергопотреблението и неговата ефективност, като намалихме вредните парникови газове и насърчихме използването на възобновяеми енергийни източници.

През 2011 стартирахме проект за измерване на преките и непреки емисии на парникови газове от дейността ни в Челопеч, като предприехме мерки за тяхното намаляване. За да бъдат тези мерки адекватни, проучихме някои алтернативни модели и най-добрите практики в тази област. Благодарение на новите техники за обезводняване на хвостовия отпадък, връщането на отпадните води в рецикъл и използването на значителни количества от хвостовия отпадък за запълнение на иззетите минни пространства, енергийните нужди на предприятието също бяха оптимизирани. Предприетите допълнителни мерки, като намаляване на енергийните нужди от горива, инсталирането на соларни панели и използването на възстановеното ж.п.отклонение за товарене на меден концентрат, доведоха до значителен спад в емисиите на парникови газове. През 2012 бе отбелязан рекорден спад от 30% спрямо референтната 2009г.

Рекултивация и опазване на почвите

Рудник "Челопеч" се намира на 75км от София, столицата на България. Разположен е в подножието на Стара планина, една от най-дългите планински вериги в страната, и в непосредствена близост до с.Челопеч. Минно-добивната и преработвателната промишленост са традиционни за този регион. Освен "Челопеч" тук има още два открити рудника за медна и златна руда, както и предприятие за металургична преработка.

Рудникът е с над 60-годишна история. В миналото не се обръщало достатъчно внимание на опазването на околната среда и рекултивацията. Когато започнахме да разработваме рудник "Челопеч" стартирахме и мащабен екологичен проект за рекултивация на земите, засегнати от миннодобивните дейности в миналото.

През 2004 научен екип от Лесотехническия университет в София разработи специален проект, както следва: Етап I - рекултивация на терени, разположени в североизточната част на находище "Челопеч" и етап II - рекултивация на насипище за стерилна скална маса и повърхностно пропадане от 80,000 m3, както и рекултивация на терените, разположени под стари, изоставени сгради.

Освен преки ползи за околната среда, проектът постигна и значителен социален и икономически ефект. Бяха премахнати киселинно-генериращите скални материали, бе овладяна ерозията на стръмните планински склонове и като цяло бе подобрен общият изглед и релеф на местността. Залесяването с храсти и дървета, характерни за този район, спомогна за възстановяване на местообитанията на различни растителни и орнитологични видове. Съвместният проект с Лесотехническия университет бе ценен, практически опит и за неговите студенти, които имаха възможност да посетят находището и да наблюдават развитието на местните растителни видове. Проектът бе и начин за комуникация с обществеността, с местните жители, училищата в региона, както и с местните и държавни власти.

Рекултивацията е неизменна част от работната ни програма, като към края на 2012 размерът на рекултивираните площи бе 22 хектара, а на засадените дръвчета - 150 000. Други големи проекти в тази сфера включват изграждане на защитна бариера за предпазване на прилежащите терени от сухо отлагане на отпадъчните газове при вентилационна шахта Север и реконструкция на основната стена на хвостохранилището.

Отглеждане на лавандула и рози - устойчива бизнес практика

Отглеждането на маслодайни растения е една от най-добрите техники за рекултивация на почвите. Следвайки фирмената ни политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие, стартирахме проект за засаждане на лавандула и рози, с цел подобряване на почвената покривка в непосредствена близост до находището, а в последствие и за развиване на устойчив бизнес за отглеждане на маслодайни култури. Проектът стартира през 2015 и обхваща тригодишен период за отглеждане на маслодайните култури, след което може вече да се пристъпи към прибиране на готовата реколта и производство на етерични масла, при наличие на заинтересовани местни предприемачи. Основната полза, която се очаква от проекта, е подобряване на околната среда. Ползите от чисто визуална гледна точка са вече налице и видими за местните жители и посетители. В проекта са ангажирани дългосрочно безработни жители на община Чавдар. специално обучени в рамките на съвместна програма за социална подкрепа, осъществявана от община Чавдар и Дънди Прешъс Металс. Основният ни партньор по проекта е екип от специалисти от Лесотехническия университет в София.

Ефективно управление на минни отпадъци

В продължение на повече от 40 години добивът на руда в рудник „Челопеч“ се е осъществявал по технология с подетажно обрушаване. По този начин огромни количества стерилна скала или минни отпадъци са били извозвани на повърхността и складирани на табан. Образували са се и множество повърхностни пропадания в резултат на използвания метод за добив. През 2005 този традиционно използван в миналото метод бе заменен от по-екологосъобразен добив чрез камерна система на разработване с последващо запълнение, осигуряващ по-добра скална стабилност и по-висока производствена ефективност. Този метод е признат за най-добра налична техника за добив, тъй като осигурява максимално оползотворяване на стерилната скална маса, ограничава се навлизането на повърхностни води в рудника и се намалява обема на хвостовия отпадък, постъпващ в хвостохранилището.

Тази иновативна система позволява по-ефективен добив на руда и значително намалява негативните въздействия върху околната среда и подземните недра. При камерната система на разработване с последващо запълнение отпадъкът се използва за обратно запълнение на иззетите добивни камери, което има положителен ефект както върху околната среда, така и върху местния ландшафт.

Опазване на водите - използване на свежи води за производствени цели

През 2010 започна модернизацията на обогатителната фабрика. През следващите две години бяха въведени в експлоатация нови мощности, като полуавтогенна мелница, нови флотационни машини, сгъстители с висока производителност и нова филтър преса. Междувременно бяха изведени от експлоатация старите флотационни машини, както и цеховете за едро и средно трошене. Бе въведена автоматизирана система за мониторинг на цикъла на преработка, която осигурява надеждно проследяване на всички основни процеси и съоръжения.

При завършване на проекта за модернизация на обогатителната фабрика през 2012г бе отбелязано 50% намаление при потреблението на свежи води от язовир "Качулка" спрямо предходната година (2011). Основната причина за тази оптимизация бе по-доброто управление на водите и тяхното рециклиране, при което 90% от отпадъчните води постъпват обратно в производствения цикъл. Новите сгъстители за концентрат и флотационен отпадък, заедно с новата филтър преса позволяват отпадъчните води да се рециклират на територията на предприятието, което освен че позволява повторното им оползотворяване, пести и от ел.енергията, използвана от помпите при хвостохранилището.

Партньорства за екологично образование

Важен аспект от опазването на околната среда е създаването на обществена информираност по темата, за да могат хората да знаят и проявяват разбиране за екологичните проблеми и сами да полагат грижи в тази насока.

Ето защо компанията инвестира средства в ранното образование на тема околна среда и нейното опазване. Участваме в провеждането на специални уроци на открито съвместно с месните училища в Челопеч и Чавдар. Заедно със специалисти от отдел "Опазване на околната среда", различни екологични неправителствени организации и държавни институции, като Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и МОСВ, учениците обсъждат околната среда и екологичните проблеми, ефекта им върху човешкото здраве и биотичните фактори, и необходимостта от полагане на грижи както от индустрията, така и от хората.

През 2012 училищата в Челопеч, Чавдар и Крумовград станаха членове на екологична инициатива на национално ниво, наречена Младежки воден парламент - младежка неправителствена организация, работеща за опазване на водите в България. Работните сесии на Младежкия воден парламент, обмяната на опит и организираните летни лагери насърчават по-добрата осведоменост, по-широките познания и проактивното отношение на отговорните млади граждани. Учениците в Челопеч и Крумовград участваха и в младежки обмен с партньорска организация от Франция.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top