Собственост 100%
Местоположение Централна и западна България, на около 70км от столицата София
Предприятие/ Обект Подземен рудник за медно-златни руди
Експлоатационен срок над 8 години
Прогнозни производствени резултати за 2020г. 163,000 – 184,000 тр.у.злато
35 – 40 млн.фунта мед

Водещ актив, осигуряващ високо качество и ниски разходи

Подземният рудник за медно-златни руди в Челопеч постига устойчиво високи и надеждни производствени резултати. Челопеч е център за върхови постижения в областта на иновациите, като постиженията му непрекъснато се оптимизират с акцент върху тези възможности, които имат потенциала да увеличат печалбите и намалят разходите.

По настоящем доказаните и вероятни запаси в Челопеч са 1,6 млн.тр.у.злато и 336 млн.фунта мед за експлоатационен срок от още осем години.

Рудник "Челопеч" се намира в централната част на Западна България, на около 70 км източно от столицата София, в южното подножие на Стара планина. Находището е разположено в северната част на панагюрската рудна област, към която се отнасят редица масивни медно-сулфидни и медно-порфирни орудявания. Концесионната площ обхваща 266 хектара и включва инфраструктурата, необходима за осъществяване на дейностите по добива и производството на концентрат, както и площите в непосредствена близост. “Дънди Прешъс Металс” притежава земята, върху която са построени и функционират съоръженията, по силата на договор за концесия, сключен с българското правителство през 1999 г. за период от 30 години.

Достъпът до територията на рудника се осъществява по главни пътища от столицата София. През с.Челопеч преминават основни пътни и ж.п. връзки между София и Бургас - най-голямото черноморско пристанище в България. Челопеч разполага с добра инфраструктура поради близостта си до главни пътища, комуникационни съоръжения, източници на електро- и водоснабдяване и съседния гр. Пирдоп.

Рудникът е доказан лидер в дигиталните иновации със 100% надеждно wi-fi покритие на 600м под земята и системи за трансфер на данни в реално време. През 2019г. за пръв път бе използван и дрон с автономно управление за събиране на данни, което наложи рудник “Челопеч” като технологичен лидер в световната минна индустрия.

История

Рудникът е открит през 1954г. и е държавна собственост.

Преди 1990г. произвеждания в Челопеч концентрат се е преработвал в металургичния завод в близкия гр. Пирдоп, разположен източно от територията на рудника. През 1990г. българското правителство взема решение за преустановяване на преработката на челопешки концентрат в Пирдоп. През 1992 г. рудникът преминава в режим на консервация и поддръжка.

През 1993г. собствеността на рудника преминава към дружество “Наван”, което го разработва до 2002г, когато е обявено в несъстоятелност.

“Дънди Прешъс Металс” поема управлението на рудника през 2003г. От 2003г. до момента компанията реинвестира в модернизацията на рудника, постигайки високо качество и оптимизация, които осигуряват изключително добри производствени резултати при спазване на международните стандарти за безопасност на персонала, опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Днес рудник “Челопеч” е индустриален лидер в България, тъй като инвестираните ресурси в опазването на околната среда доведоха до сериозни подобрения. В допълнение към това, инвестициите в обществото спомогнаха до голяма степен за развитието на региона, където рудодобивът е традиционен начин за препитание вече повече от век.

Stock Quote: TSE

Price 9,29

Change -0,27

Volume 506 806

% Change -2,82%

Intraday High 9,58

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,26

52 Week Low 6,14

Today's Open 9,42

Previous Close 9,56

12.08.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 029,90 ?-0,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО