Екологична отговорност в България

Разработихме всеобхватна програма, която да гарантира опазването на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието и намали енергопотреблението ни. В резултат на направените инвестиции и подобрения в управлението бяха реализирани широкомащабни иновации в производството и значими ползи за околната среда. Допълнителна информация може да прочетете в брошурата ни “Иновативни решения за ефективно производство в хармония с природата.”

Партньорства за екологично образование

Важен аспект от грижата за околната среда е осигуряване на обществена информираност, за да знаят хората каква е тяхната роля за опазване на природата. Участваме в различни инициативи за екологично образование и опазване на околната среда, както и в уроци на открито, провеждани съвместно с местните училища. В инициативите участват специалисти от отдел "Опазване на околната среда", различни неправителствени организации и държавни институции, като Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и МОСВ, а учениците имат възможност да научат повече за околната среда и как индустрията и гражданите могат да спомогнат за нейното опазване.

Участваме и в редица изследвания на екологична тематика, провеждани съвместно с местните университети - Минно-геоложкия и Лесотехническия университет в София и някои други компании в бранша.

Качество на въздуха

Модернизирахме производствените си съоръжения, което намали и екологичния им отпечатък. Например, използването на полуавтогенна мелница в цикъла на преработка ни позволи да изведем от експлоатация съоръженията за средно и ситно трошене, което на свой ред намали праховите емисии с почти 60 тона годишно. Друга инициатива за намаляване на запрашаването бе изграждането на трошачен комплекс на най-долния хоризонт в рудника, като по този начин едрото трошене на рудата се осъществява под земята. Извеждането от експлоатация на трошачния комплекс на повърхността намали и нивата на шум с приблизително три децибела.

bulgaria

Опазване на климата

Опазването на климата е важен приоритет във всички наши дружества, като е залегнало и в политиката ни за корпоративна социална отговорност. Усилията ни са насочени най-вече върху намаляване емисиите на парникови газове, използване на възобновяеми източници на енергия и подобряване на енергопотреблението. Стремежът ни да осигурим по-ефективни работни процеси и по-усъвършенствани системи за управление датира от 2004г. и продължава и до днес. В резултат успяхме на намалим екологичното въздействие и въглеродния отпечатък от дейността ни.

Още през 2011г. си поставихме за цел да оптимизираме въглеродния си отпечатък с 20% до 2020г., като обвързахме тази цел с конкретни мерки за намаляване употребата на електроенергия, дизелово гориво и материали. Успяхме да постигнем тази амбициозна цел дори по-рано от 2020г., като продължаваме да работим по управление на въглеродните ни емисии.

Рекултивация и опазване на почвите

Работим при спазване на националното и европейско законодателство. Стремим се да прилагаме и най-добрите налични практики и иновативни решения.

През 2004г. стартирахме проект за рекултивация на терените, засегнати от минно-добивната дейност в миналото, като целта бе максимално възвръщане на терените в първоначалния им естествен вид. Засадихме местни дървесни и храстови видове, което позволи и възстановяване на естествените местообитания на няколко животински вида. От 2004г. до момента са възстановени общо 22,3 хектара, с над 150 000 засадени дръвчета и храсти.

Включихме се в проект за обсъждане на различни възможности за рекултивация на хвостохранилище “Челопеч” след извеждане на рудника от експлоатация. Избрани бяха експериментални площадки за тестване на различни сценарии за рехабилитация на засегнатите терени, като например рекултивиране на земята и използването ѝ за селскостопански цели, както и препоръки за засаждане на нова растителност след приключване на рехабилитацията. Проектът бе осъществен в партньорство с екип от Лесотехническия университет в София, като за осъществяването му бяха ангажирани и местни жители по линия на съвместната програма на ДПМ и местните общини в Чавдар и Челопеч, с подкрепата на местния бизнес.

mining wate

Ефективно управление на минни отпадъци

В продължение на повече от 40 години добивът на руда в рудник „Челопеч“ се е осъществявал по технология с подетажно обрушаване. По този начин огромни количества стерилна скала или минни отпадъци са били извозвани на повърхността и складирани на табан. Образували са се и множество повърхностни пропадания в резултат на използвания метод за добив. През 2005г. преминахме към по-екологосъобразен добив чрез камерна система на разработване с последващо запълнение, осигуряващ по-добра скална стабилност и по-висока производствена ефективност. Този метод осигурява максимално оползотворяване на стерилната скална маса, ограничава се навлизането на повърхностни води в рудника и се намалява обема на хвостовия отпадък, постъпващ в хвостохранилището. При камерната система на разработване генерираният отпадък се използва за обратно запълнение на иззетите добивни камери, което има положителен ефект както върху околната среда, така и върху местния ландшафт.

През 2010г. бе въведено пастово запълнение, осигуряващо по-добро оползотворяване на отпадъка от флотация, по-добър контрол на качеството, по-ниска скорост при транспортиране на запълващия материал и по-ниско потребление на цимент.

Минният отпадък се използва за запълване на иззетите пространства директно в подземния рудник, т.е. на мястото, където се създава.

През 2014г. стартирахме производството на пиритен концентрат, след въвеждане в експлоатация на новоизградени мощности за пиритна флотация. Това ни помогна да постигнем значителни екологични подобрения, максимално извличане на полезните компоненти в добитата руда и намалим количеството минни отпадъци.

Екологичните ползи от прилагането на тези нови методи са неоспорими, в това число:

  • Намаляване на отпадъка от преработка с 43 % на тон добита руда за периода 2004 - 2017г.
  • Целият стерилен скален материал се използва за запълнение, т.е. намаляват нуждите за съхранение на табан на повърхността
  • Предотвратяване образуването на повърхностни пропадания опазване на природните ресурси (повърхностните, подземни води и др.).

Опазване на водите - използване на свежи води за производствени цели

През 2012г. приключи модернизацията на обогатителната фабрика - осигурихме по-добро управление на водите и оборотно водоснабдяване, което значително намали потреблението на свежи води. 90% от технологичните води постъпват обратно в производствения цикъл. Новите сгъстители за концентрати и отпадък заедно с филтър-пресите позволяват връщането на водите в оборот.

Всички тези дейности са ключови за опазване на водните ресурси от евентуално въздействие от хвостохранилището. От 2004г. до 2017г. количеството на заустваните отпадни води от хвостохранилището бе намалено с 90% на тон добита руда.

През 2018г. изградихме и въведохме в експлоатация модулна пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води, с цел допълнително опазване и съхранение на водните ресурси.

ОЩЕ

Научете повече за Челопеч

ОЩЕ

Научете повече за Ада тепе

ОЩЕ

Научете повече за Цумеб

Stock Quote: TSE

Price 8,80

Change -0,10

Volume 133 269

% Change -1,12%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 11:39 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО