Екологична отговорност в Намибия

Водоползване и заустване

В металургичния ни завод е осигурено битово и промишлено водоснабдяване. Водата за битово водоснабдяване се черпи от кладенци и съхранява в резервоари. Това е и водата, използвана от местното население за битови нужди.

Водата за промишлено водоснабдяване се черпи от старата минна шахта и се използва в инсталацията за сярна киселина и електростанцията. След третирането ѝ с омекотители, водата се използва за охлаждане и други цели, при събиране на утайките. Използва се и повърхностният отток от съоръжението за отпадъци. Тези води формират част от избистрените води, които се използват за почистване на камерите, филтрация, охлаждащите кули (при конверторите), противопрахово оросяване и за измиване на машините.

Управление на битови и отпадни води

Съоръжението за опасни отпадъци е проектирано, изградено и експлоатирано съгласно най-добрите международни практики, като разполага и с всички необходими одобрения и разрешителни, издадени от властите в Намибия. Съоръжението е проектирано по начин, който осигурява ефективна изолация, система за установяване на течове, изолиран колектор за улавяне на евентуален замърсен повърхностен отток от съоръжението, автомивка за измиване на автомобилите и машините, които напускат границите на обекта, и напоителна система за противопрахово оросяване.

Отпадъкът се транспортира до съоръжението в чували с двойна изолация или в насипно състояние, като смес от отпадък и вода. Чрез тези два метода се гарантира, че няма да има отделяне на прах при транспортирането и депонирането на отпадъка в съоръжението. Отпадъкът се уплътнява с цел ефективно оползотворяване на наличното място за съхранението му. Производствената площадка се мие с вода всеки ден, за да не се генерира прах.

Правят се ежедневни проверки с цел осигуряване на съответствие с въведените изисквания. Има и пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Редовно се провеждат инспекции за мониторинг на степента на отлагане на прах на територията на обекта. Държавните контролни органи редовно правят инспекции на завода, а експерт-консултанти изготвиха оценка за дейността му за 2014 и 2015.

Отчетност в сферата на опазване на околната среда

Отчитането на дейността на завода от екологична гледна точка се осъществява по няколко начина и за различни заинтересовани страни. Седмичните данни относно одобрените параметри за определяне качеството на атмосферния въздух, като съдържание на фини прахови частици и серен диоксид, (SO2) се изнасят на електронни табла, монтирани на територията на производствения обект и в самия град Цумеб, и осведомяват както служителите, така и гражданите. Изготвят се и двумесечни отчети, които се представят пред Техническата комисия (където членуват представители на държавните институции и частния сектор), с резултатите, касаещи околната среда, напр. състояние на подземните води и атмосферния въздух. Данните се верифицират от независими лаборатории.

Най-добри екологични практики

Използваме най-модерни технически средства, одобрени от Агенцията за опазване на околната среда, за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Измерват се съдържанията на серен диоксид, арсен (под формата на фини прахови частици), както и генерирания фин прах. Данните се верифицират и потвърждават от независими лаборатории.

При мониторинга на подземни води използваме широкоспектърна методология, която позволява вземането на дискретни проби на различна дълбочина. Така извличаме данни за разпределението на аналитите, за да можем да управляваме и защитаваме по-добре този ценен ресурс.

Не-парникови газове

С изграждането на инсталацията за сярна киселина, чиято цел е да улавя емисиите на серен диоксид (SO2) и да ги превръща в киселина, се наблюдава рязък спад в емисиите на SO2. Значително намаляха и притесненията на местното население относно генерирания SO2.

Качество на земите

Все още сме в начална фаза на създаване на разсадник на територията на предприятието, който ще обслужва две основни цели. На първо място планираме да използваме местни растителни видове за извличане на съдържащите се в почвата метали. Тези видове са известни като металофити, тъй като успяват по естествен път да извлекат натрупалите се в почвите метали. Другата ни цел е да използваме някои от растенията като растителна покривка, за да предпазим почвите от ерозия, причинена от пясъка, наслагван от ветровете и дъждовете.

План за действие за биоразнообразието в Цумеб

Макар че металургичното ни предприятие в Цумеб не се намира в близост до защитени зони, съгласно изискванията на намибийските закони трябва да имаме План за управление на биоразнообразието и План за управление на земеползването. Възложили сме изготвянето на План за действие за биоразнообразието, който да отговаря на държавните и международни стандарти. Крайната цел е да се намали въздействието върху разнообразната флора и фауна в региона. Етап 1 и 2 стартираха през 2014 през сухия сезон, а Етап 3 и 4 ще приключат през 2015 през влажния сезон. В резултат ще бъдат разработени План за управление на биоразнообразието и земеползването за металургичното ни предприятие в Цумеб.

Годишна програма за насърчаване на биоразнообразието

За да отбележим Световния ден на природните местообитания, през 2014 стартирахме наша собствена Програма за насърчаване на биоразнообразието. Гимназиите в Цумеб, както и Организацията на скаутите в града бяха поканени да участват в предизвикателството да открият местни дървесни видове в близките околности. Крайната цел бе да ги запознаем с местната горска растителност и най-вече със защитените видове, както и да им представим по увлекателен начин използването на дихотомни маркери за идентифициране на живите форми в дадена екосистема.

Колийн Манхаймер, ботаник от Намибия, бе поканена за фасилитатор на събитието и за разработване на специален обучителен курс, който да помогне на участниците да натрупат нови знания и умения, и да развият интереса си към местното растително наследство. Колийн е работила като изследовател в Националния институт за ботанически проучвания и куратор в Националния хербариум. Понастоящем е консултант при изготвяне на екологични оценки и изследвания на тема низши растения. Тя е редактор, автор и съавтор на няколко известни книги, посветени на флората в Намибия.

Планира се събитието да се провежда ежегодно, като част от програмата ни за управление на околната среда и останалите ни дейности в тази сфера, с цел насърчаване и повишаване на осведомеността относно опазване на биологичното разнообразие.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top