Общ преглед

Дънди Прешъс Металс Цумеб Лимитед се намира в Цумеб, Намибия, на приблизително 430 км северно от столицата Виндхук. Цумеб е най-близкият град до националния парк "Етоша", с население 14 000 души. Металургичният завод е построен в началото на 60-те години за преработка на концентрата от близкия меден рудник и други находища в страната. Заводът има железопътна връзка с пристанище "Уолвис бей", Намибия, разположено на Атлантическия бряг. Заводът разполага с една Аусмелт пещ, два конвертора тип Pierce Smith, инсталация за сярна киселина, шламов цех и флотационна фабрика, и инсталация за производство на арсенов триоксид. В завода работят приблизително 700 души.

Металургичният завод в Цумеб е сред малкото в света, които могат да преработват комплексни медни, арсен-съдържащи концентрати. Това открива възможности за сключване на дългосрочни изгодни договори за преработка на такава продукция. Заводът произвежда черна мед, сярна киселина и арсенов триоксид. Черната мед се преработва в рафинерии в Европа и Азия до получаване на метал като краен продукт, а арсеновият триоксид се изкупува от други компании по света и се използва за обработка на дървесина и производство на пестициди. Сярната киселина се продава на клиенти в Намибия, които се занимават с производство на уран и мед.

Заводът произвежда черна мед с 98.5% чистота. Благодарение на технологичната си възможност да преработва комплексни концентрати, заводът е в процес на трансформация от съоръжение, обслужващо вътрешно-фирмени цели, т.е. преработващо най-вече концентрати, произведени от ДПМ, в такова, което преработва концентрати на трети страни срещу заплащане, с потенциал за още по-голямо развитие.

През март 2010 финализирахме сделката по придобиване на „Намибия Къстъмс Смелтърс (Pty) Лимитед“ - металургично предприятие за преработка на метали - от „Уедърли Майнинг Интернешънъл". Договорът за придобиване на собствеността върху предприятието предвижда и конкретни обезщетения за ДПМ по някои специфични клаузи, като евентуални екологични и лицензионни нарушения, или законови такива, настъпили преди датата на финализиране на сделката - 24 март 2010 г. 

„Луис Драйфус Комодитис Мийлс Суис" притежава изключителните права за закупуване на челопешкия меден концентрат за преработка срещу заплащане в металургичния завод в Намибия, както и изключителната договореност да доставя допълнителни количества концентрат за преработка срещу заплащане до края на 2020 включително. Произведените в завода арсенов триоксид и сярна киселина се продават от ДПМ на други външни клиенти. 

Хронология

Металургичният завод в Цумеб е въведен в експлоатация през 1963 от „Цумеб Корпорейшън Лимитед", дъщерна фирма на „Нюмонт Майнинг Корпорейшън". По това време е изграден интегриран оловно-цинков цех (с рафинерия към него), както и няколко по-малки цеха, които произвеждат кадмий и арсенов триоксид като вторични продукти. Официалното производство стартира през март 1964. По това време заводът произвежда над 3500 т мед и 6000 т олово на месец. През 1986 започва и производство на натриев антимонит за износ.

През 1988 г. „Цумеб Корпорейшън Лимитед" е придобит от компанията „Голд Фийлдс Саут Африка", а ръководството му е поето от „Голд Фийлдс Намибия". Приблизително шест години по-късно линията за производство на олово е закрита. В периода юли - август 1996 г. „Цумеб Корпорейшън Лимитед" преустановява работа след продължила дълго стачка. Това води до закриването и ликвидацията на „Голд Фийлдс Намибия" през 1998 г.  През март 2000 г. Върховният съд на Намибия одобрява предложението на „Онгополо Майнинг енд Просесинг Лимитед" за придобиване на рудниците от „Голд Фийлдс Намибия", включително и на металургичния завод. В периода 2000 - 2008 г. в експлоатация е само медодобивната линия, а арсен се произвежда само в малък мащаб. През юли 2006 г. „Уедърли Майнинг Интернешънъл" придобива „Онгополо майнинг енд просесинг Лимитед" . През декември 2008 г. „Уедърли" временно спира всички добивни дейности, вследствие на ниските международни котировки на медта и поддържа единствено дейността на металургичния завод. От началото на 2009 г. той е преобразуван в комбинат, който приема за преработка концентрати срещу заплащане.

През март 2010 г. ДПМ придобива собственост върху комбината срещу 33 млн. щ.д. в кеш и акции, а „Уедърли" си запазва правата върху добивните дейности.

Понастоящем, по-малко от половината от оборота на предприятието е свързан с преработка на концентрата, доставян от Челопеч, България. Заводът приема допълнителни поръчки от клиенти в Перу, Чили и Намибия.

През 2010 г. Аусмелт пещта за топене на концентрат с горно зареждане бе преобразувана от съоръжение за топене на олово в такова за топене на концентрат. Тя остава основната пещ за топене, след извеждането от експлоатация на отражателната пещ през 2013г.  Новата инсталация за кислород, въведена в експлоатация през февруари 2014, за да повиши ефективността на пещта, е с капацитет 405 тона кислород дневно. Това увеличение позволи производителността на завода да нарасне от 150 000 на 240 000 тона годишно, като е осигурен кислород и за още по-голям производствен обем от 370 000 тона годишно, който се очаква да бъде осъществен след извършване на някои допълнителни промени в съоръжението.

Инсталацията за производство на сярна киселина бе въведена в експлоатация през 2015 г. , като произвежданата сярна киселина се продава на фирмите „Росинг Юрейниъм" и „Чуди Копър" в Намибия. През първото тримесечие на 2016 г. бяха пуснати два нови конвертора от типа Pierce Smith. Новите конвертори са оборудвани с два смукателни шкафа - първичен и вторичен. Първият е с плътно уплътнение и водно охлаждане, а вторият допълнително свежда до минимум вероятността от изпускане на газове, съдържащи SO2 в атмосферния въздух. Отпадните газове от Аусмелт пещта и Pierce Smith конверторите преминават през очистка на серния диоксид в инсталацията за сярна киселина, преди да бъдат изпуснати в атмосферата.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top