През 2015г. инициирахме проучвания за потенциалното въздействие от дейността на металургичния завод, както в миналото, така и към днешна дата. Проучванията продължават, като целта е идентифициране на подходящи мерки за намаляване на въздействието и изготвяне на подходящ план за рекултивация, вкл. модел на водния баланс, на подземни води, оценка на степента на замърсяване на почвите, механизъм за мониторинг на подземните води, установяване на вреди от дейността на завода в миналото и механизъм за мониторинг на повърхностни води.

Имаме и разсадник, където се отглеждат местни дървесни видове, които спомагат за възстановяване на почвите и имат противопрахов ефект.

Оценка на социалното и екологично въздействие (ОСЕВ) за предложения проект за разширение и модернизация на завода в Цумеб

Проектът за разширение и модернизация на металургичния завод в Цумеб е избран като предпочитания вариант след проведена предварителна технико-икономическа оценка. Целта е увеличаване на производствения капацитет от 240 000 до 370 000т/г. Всички нови съоръжения, предвидени по проекта, ще бъдат изградени на сегашната производствена площадка, без използване на нови терени.

Оценка на социалните и екологични въздействия (ОСЕВ):

 • Процесът по изготвяне на ОСЕВ се ръководи от SLR - независим консултант, с практически опит при изготвяне на такъв вид оценки.
 • Основни компоненти на оценката:
  • Управление на отпадъците
  • Повърхностни води
  • Подземни води
  • Качество на въздуха
  • Шум
  • Социално-икономически аспекти
  • Местна общност
 • Заключението от цялостната оценка е, че предложеният проект за разширение и модернизация няма да породи нови екологични или социални въздействия в допълнение към вече съществуващите, т.е. не се очаква значим кумулативен ефект.
 • Заключенията от оценката бяха представени на всички засегнати и заинтересовани страни по време на организираните обществени обсъждания, като бележките и коментарите от тях бяха включени в окончателния Доклад за ОСЕВ.
 • Проектната документация бе прегледана и от ЕБВР, като препоръките ѝ също бяха отразени в окончателния доклад.
 • При изготвяне на ОСЕВ бяха взети предвид и вече издадени индивидуални разрешителни за работата на отделните инсталации, като тази за сярна киселина, за съхранение на отпадъците от преработка, за осигуряването на 11kV електропроводи и др.

Разрешителен режим

 • Докладите по ОСЕВ бяха внесени в кабинета на комисаря по екологичните въпроси през октомври 2019г. за разглеждане и одобрение.
 • Разрешителното бе издадено на 13.12.2019г. и предоставено на ДПМ през януари 2020г.

Потребление на вода

В металургичния ни завод е осигурено битово и промишлено водоснабдяване. Битовото водоснабдяване се осигурява от община Цумеб от един от нейните резервоари за вода, захранван от кладенци общинска собственост. Тази вода се ползва за битови цели. Водата за промишлено водоснабдяване се черпи от старата минна шахта и се използва само за технологични цели (за производство на сярна киселина и металургична преработка на концентратите).

Управление на опасни отпадъци

Съоръжението за съхранение на опасни отпадъци е проектирано, изградено и използвано в съответствие с най-добрите международни практики, като разполага и с всички необходими одобрения, издадени от Министерството на околната среда и туризма в Намибия.

Начинът, по който е проектирано и изградено съоръжението предпазва подземните води от евентуално замърсяване. Прилага се управление на дъждовните води, с цел улавяне на всички замърсени потоци. Внедрена е система за ранно известяване, вкл. за своевременно установяване на течове. Има и система за оросяване, както и автомивка за автомобили и оборудване за почистване. Монтирана е и станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която следи нивата на серен диоксид, прах и метали.

Съоръжението е обект на регулярни инспекции, в това число от държавни експерти и корпоративни служители на ДПМ.

Мониторинг на въздуха и водите

Седмичните данни от потвърдените измервания на качеството на въздуха, в това число съдържание на фини прахови частици и серен диоксид, се изнасят на електронни табла, монтирани на територията на завода и в информационния ни център в Цумеб, и са достъпни както за служителите, така и за гражданите.

С изграждането на инсталацията за сярна киселина, чиято цел е да улавя емисиите на серен диоксид и да ги превръща в киселина, се наблюдава рязък спад в емисиите на SO2.

Използваме най-модерни технически средства за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, одобрени от Агенцията за опазване на околната среда. Измерват се съдържанията на серен диоксид, арсен (под формата на фини прахови частици), както и фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ 2,5). Наборите от данни се верифицират и потвърждават от независими лаборатории.

При мониторинга на подземни води използваме широкоспектърна методология, която позволява вземането на дискретни проби на различна дълбочина. Така извличаме данни за разпределението на аналитите и можем съответно да управляваме и защитаваме по-добре този ценен ресурс.

graphic

Stock Quote: TSE

Price 8,80

Change -0,10

Volume 180 282

% Change -1,12%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 12:48 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО