Местен мениджърски екип в Крумовград

Илия Гърков , , , Вицепрезидент и Изпълнителен директор за България

С над 30 години опит в минната индустрия в България и други държави (Австралия и Армения) и заемал няколко ръководни длъжности в „Дънди Прешъс Металс” Илия Гърков продължава да насърчава използваните на иновативни подходи. В кариерното си израстване Илия има непрекъснат и съществен принос, благодарение на който ръководените от него дружества получават световно признание. Като вицепрезидент и изпълнителен директор за България, отговарящ за дружествата в Челопеч и Крумовград, Илия работи за повишаване на производствената ефективност, като осигурява нужната подкрепа на управленско ниво и изграждане на високо продуктивни работни екипи. Илия работи еднакво отдадено както за прилагане на най-добрите практики за развиване на човешкия капитал, така и за извеждане на културата на безопасност на челно място.

Успява да внедри ключови промени в производствените практики, както и в организационната култура на дружеството, което извежда рудник „Челопеч” на водещи позиции в световната минна индустрия. Чрез непрекъснато насърчаване на промени и повишаване на оперативната ефективност и нивата на осведоменост относно безопасността, работата на Илия осигурява водещо място на рудника в технологично отношение. Подземен рудник „Челопеч” е първият, в който е използван изцяло автономен дрон. Нововъведението е реализирано в сътрудничество с външна фирма.

Като вицепрезидент и изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград”, Илия Гърков имаше ключова роля за постигане на напредък по проекта в Крумовград през 2013г. Доброто му познаване и разбиране на местния социален и културен контекст в Крумовград затвърди важни партньорства със заинтересованите страни и спомогна за ускоряване на процеса по одобрение на редица разрешителни, необходими за старт на проекта. В резултат „Ада тепе” стана първият нов рудник в България за последните 40 години, а първите количества концентрат бяха произведени през 2019г.

Любомир Хайнов , , , Оперативен директор „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД

Любомир Хайнов започва професионалната си кариера като механо-шлосер в обогатителната фабрика в Челопеч през 1995г. Две години по-късно става началник-смяна, като постепенно поема все по-големи отговорности за механо-поддръжката, а след това и за цялостната поддръжка на обогатителната фабрика. През 2011г. поема ролята на Директор „Обогатителна фабрика” а след това на Директор „Поддръжка”. От 2013 до 2016г. е Директор „Поддръжка” в Челопеч. От 2016г. насам Любомир е Оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД, като всяка следваща негова роля разширява личните и професионалните му перспективи.

Любомир Хайнов е имал възможност няколко пъти да започва различни проекти и ги е довеждал до успешен край. Като лидер на първото голямо разширение и модернизиране на обогатителната фабрика в Челопеч, Любомир развива способностите си, което му помага успешно да планира и управлява още по-големи и сложни проекти. Прехвърлянето му на работа от рудник „Челопеч” към рудник „Ада тепе” е поредното му успешно справяне с ново предизвикателство. Като оперативен директор Любомир работи в тясно сътрудничество с проектния екип при израждането на първия нов рудник в България за последните 40 години. Паралелно със строителните работи осъществява и План за оперативна готовност.

Израстването му от редови служител във фабриката, през ръководител от средно управленско ниво, и накрая до директор, отговарящ за дългосрочното планиране, го развива както в личностен, така и в професионален план.

Ирена Цакова , , , Директор “Разрешителни и правни дейности”

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Ирена има магистърска степен по инженерна химия и „Екологичен мониторинг, контрол и здраве". Кариерното ѝ израстване в българското дружество на канадската “Дънди Прешъс Металс” започва с работа по мониторинга и управлението на околната среда, а след това се издига до ръководител на местния екип по околна среда, здраве, безопасност и сигурност в Челопеч. Като оперативен директор, Ирена ръководи трудния процес по осигуряване на всички необходими разрешителни за проекта за добив на злато край Крумовград, в това число за осигуряване на съответствие с високите и всеобхватни изисквания при изготвяне на оценката на въздействие върху социалната и околната среда. Ирена отговаря и за сложните взаимоотношения със заинтересованите страни на местно ниво. Тя се справя с изключителен апломб и енергия с тези нелеки задачи, като сега е част от екипа, управляващ първия нов златен рудник, открит „на зелено” в България за последните 40г.

Изключително открита и чистосърдечна, Ирена умее да разрешава конфликти по впечатляващ начин, справяйки се отлично с изискванията на различни институции и организации, като кредитори, държавни органи и др. Успява да сформира качествен екип на местно ниво, който подпомага работата ѝ на настоящата ѝ длъжност като директор „Разрешителни и правни дейности”, обхващайки отношения с местните общности, комуникации и ангажиране на заинтересованите страни.

Изключителен и опитен професионалист, с отлични умения за общуване и водене на преговори, съчетани с добри умения за управление на проекти, изключителен подход към хората и работните екипи, умения за разрешаване на конфликти и доказани способности за създаване и поддържане на стратегически партньорства. Ирена е избрана в класацията за вдъхновяващите жени в минната индустрия и е модел за подражание за всички останали жени в бранша и в България.

Константина Градева-Василева , , , Директор „ Устойчиво бизнес развитие“ 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Константина започва работа „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ през 2004г. като инженер „Опазване на околната среда". Бързо натрупва опит и поема все по-големи служебни отговорности, издигайки се до длъжност мениджър “Опазване на околната среда” през 2009г. Познава добре нормативната уредба и има широк поглед върху екологичните изисквания и най-добри практики в минната индустрия. Под нейно ръководство екипът в отдел “Опазване на околната среда” разширява обхвата на програмата за мониторинг и разработва и реализира редица проекти, които гарантират, че дейностите на дружеството са екологосъобразни и щадящи за околната среда.

От 2012г. Константина заема длъжността директор „Здраве, безопасност, околна среда и връзки с обществеността”. Успява да внесе подобрения както в сферата на опазване на околната среда, така и в безопасността, като развива и взаимоотношенията със заинтересованите страни. През 2015г. поема и работата по най-големия проект на дружеството в областта на корпоративната социална отговорност - частната професионална гимназия с изучаване на английски език в Челопеч, собственост на ДПМ. Отговаря и за сигурността на територията на рудника. Понастоящем Константина отговаря за програмите по околна среда, здраве, безопасност и сигурност в дружествата в Челопеч и Крумовград.

Константина е възпитаник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски" в София и има магистърска степен по инженерна геоекология. Специализира "Международни икономически отношения" в Минно-геоложкия университет и "Публична администрация в минната индустрия" в Академията по минно дело в Париж.

Професионалният ѝ път започва в Техническия университет в София като експерт в специализираната лаборатория по екологични технологии и опазване на околната среда. Преди да се присъедини към екипа на ДПМ работи в Държавен фонд „Земеделие" и в Министерство на икономиката.

Гергана Янакиева , , , Директор „Човешки ресурси и администрация”

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД

Гергана Янакиева започва работа в „Дънди Прешъс Металс” през 2012г. като мениджър „Човешки ресурси” за Крумовград. Назначаването ѝ съвпада с период на сериозни бизнес трансформации и промени, които засягат пряко немалко хора. Гергана е професионалист, ориентиран към постигане на резултати и обхватът на служебните ѝ задължения бързо нараства, а работата ѝ внася редица новости в управлението на човешкия капитал в дружеството.

Гергана има водеща роля за интегриране на споделените услуги в общия фирмен подход, осигурявайки ефективен работен процес в Челопеч и Крумовград. Познавайки добре конкретните бизнес нужди, тя осъществява предварителния подбор на кадри по начин, който отговаря на изискванията на всички звена и отдели в компанията, осигурявайки структурна цялост и функционалност. Задълбоченият и внимателен подход при въвеждане на моделите на „Системно лидерство” и „Да работим заедно” превръщат българските дружества на „Дънди Прешъс Металс” в работно място, където хората са мотивирани да дават най-доброто от себе си.

Ключов момент в кариерата на Гергана е създаването на оперативен екип за работа по проекта в Крумовград. По изключително структуриран начин, съобразен с нуждите на всички отдели, тя осъществява успешно планиране, оценка, подбор и обучение на персонала, 90% от който няма предишен опит в тежката индустрия.

Завършила е „Бизнес администрация” и „Организационно развитие” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има обширен професионален опит по управление на човешките ресурси в различни консултантски и търговски компании.

Цветанка Караиванова , , , Икономически директор

„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД

Цветанка Караиванова е Икономически директор на двете дъщерни дружества на ДПМ в България. Започва кариерата си в дружеството в Челопеч, като през годините заема различни длъжности в отдела по счетоводство и финанси. През февруари 2011г. поема ръководството на финансовия отдел, а през 2013г. е повишена на длъжност Икономически директор.

Има магистърска степен по икономика от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има и диплома по финансов мениджмънт от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

ОЩЕ

Научете повече за Челопеч

ОЩЕ

Научете повече за Ада тепе

ОЩЕ

Научете повече за Цумеб

Stock Quote: TSE

Price 9,29

Change -0,27

Volume 506 806

% Change -2,82%

Intraday High 9,58

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,26

52 Week Low 6,14

Today's Open 9,42

Previous Close 9,56

12.08.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 029,90 ?-0,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО