Екологична отговорност в България

Ръководейки се от принципа за устойчивост и отчитайки ограничения експлоатационен живот на рудника, "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД разработи всеобхватна екологична програма за опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието и намаляване на енергопотреблението. В резултат на направените инвестиции и подобренията в управлението бяха реализирани широкомащабни иновации в производството и значими ползи за околната среда.

Площта на рудник „Ада тепе” попада в границите на защитена зона по Натура 2000. Районът е местообитание за много видове земноводни, влечуги и безгръбначни. По тази причина Министерството на околната среда и водите изиска изготвяне на Оценка за съвместимост (ОС) съгласно чл.6.3 от европейската Директива за местообитанията.

Наехме консултанти, които направиха задълбочено проучване на всички налични публикации за флората и фауната в Източните Родопи и по-конкретно на защитените зони по Натура 2000. Бяха проведени и допълнителни проучвания от екип от специалисти. От Оценката за съвместимост стана видно, че проектът за добив на злато би могъл да окаже въздействие върху някои от защитените природни местообитания и видове.

След допълнителни консултации, изследвания и прегледи на предлаганата технология за добив и преработка на руда, ДПМ представи преработено инвестиционно предложение. Местонахождението на бъдещия открит рудник (на хълма Ада Тепе) и системата за трошене и смилане на добитата руда са запазени, но е предложен алтернативен подход за депониране на минните отпадъци. За съоръжението за съвместно депониране на минни отпадъци е предвидена нов вид „полу-суха” технология, позволяваща поетапна рекултивация. Златният концентрат като краен продукт от производствения процес ще се преработва на друго място, извън територията на рудника. Общата площ на производствената площадка е намалена до 85 хектара, което е с 1/3 по-малко от първоначалното инвестиционно предложение. Преработеното предложение, заедно с докладите за въздействието му, са предоставени за публично обсъждане. През 2010г. са проведени срещи с местната общественост и неправителствени организации.

Оценката заключи, че с изключение на местоположението на бъдещия открит рудник, за което няма алтернатива, разположението и вида на предвидените производствени съоръжения намаляват неблагоприятното въздействие върху защитените зони по Натура 2000 в достатъчна степен, а негативният ефект върху природните видове и местообитания се очаква да бъде незначителен. Окончателното решение е, че преработеният инвестиционен проект може да бъде одобрен при спазване на определени условия на етапа на строителство и експлоатация на бъдещия рудник.

Биоразнообразие

Въздействието на дейностите по добива и преработката на руда подлежи на мониторинг съгласно Плана за мониторинг на биоразнообразието. Такъв мониторинг се осъществява още преди старта на строителните дейности и ще продължи през целия период на експлоатация на рудника, както и след закриването му.

През 2012г. и 2013г. се извърши преместване на защитените видове сухоземни костенурки, като част от дейностите за опазване на местните животински видове. Изградени бяха девет площадки за подхранване на костенурките, като бе засадена подходяща горско-плодна растителност в района на преместването. Общо 2060 костенурки бяха маркирани и включени в база данни, с цел проследяване на развитието им.

Проектът за опазване на защитените видове костенурки се реализира в партньорство с община Крумовград, държавното горско стопанство, експерти от Българската асоциация по херпетология, биолози, неправителствени организации и доброволци. Проведените дейности ни помогнаха да разработим задълбочена методология за преместване на костенурки от обекти в процес на изграждане/ строителство, което е добра практика, която може да се прилага и на други места. Проектът с костенурките бе повод нашите служители да научат повече за консервацията на видове и местообитания, като много от тях взеха участие като доброволци през свободното си време.

За повече подробности за проекта вижте този видео материал.

Мониторинг на фини прахови частици и отложен прах

С оглед на мерките, заложени в Плана за мониторинг на околната среда, както и Плана за управление на качеството на атмосферния въздух и общото запрашаване, дружеството закупи и инсталира три уреда за мониторинг на фини прахови частици в атмосферния въздух и седем уреда за измерване на отложен прах. Уредите се използват за събиране на данни за качеството на атмосферния въздух и фоновите нива на фини прахови частици. Измерени от уредите данни в реално време са достъпни на http://krumovgrad.webnoise.eu/index.php.

Stock Quote: TSE

Price 8,86

Change -0,04

Volume 284 260

% Change -0,45%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 01:36 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО