Екологична отговорност в България

Ръководейки се от принципа за устойчивост и отчитайки ограничения експлоатационен живот на рудника, Дънди Прешъс Металс Челопеч разработи цялостна екологична програма за опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието и намаляване на енергопотреблението. В резултат на направените инвестиции и подобренията в управлението бяха реализирани широкомащабни иновации в производството и значими ползи за околната среда.

Партньорства за екологично образование

Важен аспект от опазването на околната среда е създаването на обществена информираност по темата, за да могат хората да знаят и проявяват разбиране за екологичните проблеми и сами да полагат грижи в тази насока.

Ето защо компанията инвестира средства в ранното образование на тема околна среда и нейното опазване. Участваме в провеждането на специални уроци на открито съвместно с месните училища в Челопеч и Чавдар. Заедно със специалисти от отдел "Опазване на околната среда", различни екологични неправителствени организации и държавни институции, като Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и МОСВ, учениците обсъждат околната среда и екологичните проблеми, ефекта им върху човешкото здраве и биотичните фактори, и необходимостта от полагане на грижи както от индустрията, така и от хората.

През 2012 училищата в Челопеч, Чавдар и Крумовград станаха членове на екологична инициатива на национално ниво, наречена Младежки воден парламент - младежка неправителствена организация, работеща за опазване на водите в България. Работните сесии на Младежкия воден парламент, обмяната на опит и организираните летни лагери насърчават по-добрата осведоменост, по-широките познания и проактивното отношение на отговорните млади граждани. Учениците в Челопеч и Крумовград участваха и в младежки обмен с партньорска организация от Франция.

Проект за добив на злато от находище "Ада тепе" - казус по процедурата за издаване на разрешителни, предвидена в рамките на европейската директива за защита на природните местообитания (Чл.6.3)- най-добра практика

Цялата площ на проекта ни за добив на злато в Крумовград попада в границите на защитена зона по Натура 2000, известна още като "BG 0001032 Родопи- Източни", съгласно Директива 92/43 на Европейския съвет за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази защитена зона живеят разнообразни и редки видове земноводни, влечуги и безгръбначни, в това число костенурките от вида Mauremys caspica, шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni) костенурка. Намиращата се в близост р.Крумовица е местообитание за различни видове птици, включително черния щъркел (Ciconia nigra), малкия орел (Hieraaetus pennatus), египетския лешояд (Neophron percnopterus) и големия маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum). Тъй като проектът попада в границите на Натура 2000, от българското Министерство на околната среда и водите изискаха от нас да направим подходяща Оценка за съвместимост (ОС) съгласно чл.6.3 от европейската Директива за местообитанията.

Наехме консултанти, които направиха задълбочено проучване на всички налични публикации за флората и фауната в Източните Родопи и по-конкретно на защитените зони по Натура 2000. Бяха проведени и допълнителни изследвания от екип от 8 специалиста. При изготвяне на оценката бяха взети предвид всички насоки и документи, касаещи Натура 2000, включително европейските "Насоки относно неенергийната добивна промишленост (НЕДП) и Натура 2000".

От Оценката за съвместимост стана видно, че проектът наистина ще окаже значително неблагоприятно въздействие върху някои от защитените природни местообитания и видове. След дълги обсъждания с екипа от специалисти и позовавайки се на допълнителни изследвания и технологични проучвания, компанията ни преработи инвестиционното си предложение. Преработеният му вариант запази местонахождението на бъдещия открит рудник (на хълма Ада Тепе) и предложи сходна система за трошене и смилане на добитата руда, но бе предвиден алтернативен подход за депониране на минните отпадъци. Бе предложена и нов вид технология за полусухо извличане на злато, включваща флотация. Така полученият краен продукт ще бъде златен концентрат (а не самият метал злато), който ще се преработва на друго място извън територията на рудника. В резултат общата площ на проекта бе намалена на 85 хектара (спрямо първоначалните 187 хектара). Преработеният проект, заедно с докладите за въздействието му, бяха предоставени за публично обсъждане, като за тази цел през юли 2011 се проведоха срещи с местната общественост и неправителствените организации.

Оценката заключи, че с изключение на местоположението на бъдещия открит рудник, за което няма алтернатива, разположението и вида на предвидените производствени съоръжения намаляват неблагоприятното въздействие върху защитените зони по Натура 2000 в достатъчна степен, а негативният ефект върху природните видове и местообитания се очаква да бъде незначителен. Оценката за съответствие заключи, че при спазване на определени условия на етапа на строителство и експлоатация на бъдещия рудник, преработеният инвестиционен проект може да бъде одобрен. Въздействието на проекта ще бъде обект на мониторинг съгласно Плана за мониторинг на биоразнообразието. Мониторингът ще започне още преди началото на строителните дейности и ще продължи през целия период на експлоатация на рудника, както и след закриването му. През 2012 и 2013 защитените видове сухоземни костенурки бяха преместени с цел опазването им и като част от планираните дейности за защита на животинските видове. Бе поставена и специална ограда, за да не могат да се завръщат в старото си местообитание. Общо 403 костенурки бяха преместени извън оградата. Следващата предвидена стъпка е изпълнение на самия План за действие за биоразнообразието, който ще подобри природните местообитания в близост до рудника, където са преместени костенурките.

Биоразнообразие - Крумовград

През 2015 компанията разработи проект за изпълнение на мерките, предвидени в Плана за действие за биоразнообразието. В рамките на този план и на Плана за мониторинг на животинските видове бяха проследени популациите на двата защитени вида сухоземни костенурки (шипобедрена и шипоопашата), четириточковата меча пеперуда, жълтокоремната бумка и няколко вида прилепи. В процеса на разработване на проекта за изпълнение на мерките, предвидени по Плана за действие за биоразнообразието, бе направено задълбочено изследване на природните местообитания на територията на бъдещия открит рудник (част от защитена зона Източни Родопи) с цел да бъдат подобрени, особено тези, касаещи двата вида защитени сухоземни костенурки. Планът за действие за биоразнообразието обхвана и други дейности за насърчаване опазването на застрашените видове и борба с бракониерството.

Снимков материал от районите, в които ще се направят подобрения на местообитанията.

Мониторинг на фини прахови частици и отложен прах

През 2015 Дънди Прешъс Металс закупи и постави три уреда за мониторинг на фини прахови частици в атмосферния въздух и седем уреда за измерване на отложен прах като част от Плана си за мониторинг на околната среда и Плана за управление на качеството на атмосферния въздух и праховите емисии. Уредите се използват за събиране на данни за качеството на атмосферния въздух и фоновите нива на фини прахови частици. Тези данни на свой ред ще се използват като референтни за проекта в Крумовград, за сравнителни цели, след старта на строителните дейности, както и за изпълнение на подходящи мерки за смекчаване на потенциалния ефект на праховите емисии върху близките населени места. Измерванията се отчитат в реално време, като има осигурен свободен достъп до тях в Интернет на адрес at http://krumovgrad.webnoise.eu/index.php. Данните за праховото замърсяване (фини прахови частици с размер 2,5 и 10) са представени графично, със съответните стойности по тези два параметра за качеството на атмосферния въздух.

Stock Quote: TSE

Price 9,59

Change -0,51

Volume 824 363

% Change -5,05%

Intraday High 10,04

52 Week High 10,73

Intraday Low 9,50

52 Week Low 3,20

Today's Open 10,00

Previous Close 10,10

08.07.2020 01:45 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 051,50 ?+20,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top