Геология и минерализация

Регионална геология

В геоложко отношение крумовградският район се отнася към Източните Родопи, които са част от голям метаморфен комплекс, известен като Родопски масив. В периода късна Креда – Миоцен масивът претърпява екстензия, която води до издигането и ексхумирането на т. нар. Кесебир-Кардамоския метаморфен комплекс. Това събитие е придружено от формирането на полегати разломи на отделяне, грабени и седиментни басейни.

Скалите от фундамента в района на Крумовград се състоят от докамбрийни и палеозойски метаседименти, гнайси и амфиболити на Кесебир-Кардамоския метаморфен блок. Фундаментът е покрит от терциерни (палеоцен-олигоценски) конгломерати, пясъчници, алевролити и варовици на Крумовградската група. Основната вместваща среда на златосъдържащата минерализация в проучвателна площ "Крумовград" са скалите от Шаварската свита, която представлява хаотично струпване на грубокъсови до фини седиментни брекчи и разнозърнести пясъчници и конгломерати, произхождащи от съседен фундамент, които се счита, че са били отложени по време на бързото ексхумация на Кесебир-Кардамоския метаморфен комплекс.

През късния Еоцен започва проявата на кисел до среднокисел вулканизъм, който продължава епизодично до късния Олигоцен. Няколко на брой оловно-цинкови (златно-сребърни) епитермални жилни находища са свързани с вулкани, формирали се през този период, включително Звездел и Маджарово, разположени съответно на 15 км западно и на 25 км североизточно от гр. Крумовград. В целия регион се наблюдава по-млада неоген-кватернерна седиментна покривка.

Геология на находището

Златно-сребърната минерализация в проекта "Крумовград" е вместена основно в скалите от Шаварската свита, близо до разлома на отделяне или ‘контакта със скалите на Кесебир-Кардамоския метаморфен комплекс. Седиментните скали в тази свита обикновенно формират странично прекъснати лещи, вариращи от едроблокови брекчи до дребнозърнести пясъчници и конгломерати с променливо съдържание на глини, които от своя страна са покрити от тектонски брекчи, мергели и варовици. Измененията в стратиграфията на Крумовградската група във височина отразяват преминаването от високоенергийна среда, брекчо-конгломерати и едрозърнести пясъчници към по-ниско енергийните алевролити и варовици, характерни за по-късните етапи на развитие на комплекса.

Границата между метаморфния фундамент и палеогенските седименти е структура, която разделя скалите от основата на Кесебир-Кардамоския блок от горележащите седиментни скали и формира плитко-залягаща (10° до 15° на североизток) структурно свързана повърхност към находището. Находището е удължено по оста север-юг и рудната минерализация в горните си части се вмества и контролира от стръмни разломи в посока североизток-югозапад.

Тип на находището и минерализация

Находище "Хан Крум" е епитермално златно-сребърно находище, образувано през ранния Олигоцен в Източно Родопската депресия. Определя се като нискосулфидно епитермално златно находище. Този тип находища е широко разпространен в света и се среща най-често в асоциация с вулкански дъги, формирани в зони на субдукция по границите на тектонските плочи.

Златно-сребърната минерализация на находище "Хан Крум" е разделена на два вида в зависимост от структурата и вида на орудяването:

  • Зона "Стената", където златното орудяване е вместено в масивно, плитко-залягащо (15° на север) кварцово тяло над структурата, разделяща скалите от фундамента и горележащите седиментни скали; и
  • Горна зона, която представлява серия от изток-западни стръмно затъващи жилни снопове, чиято структура свидетелства за формиране в епитермална среда и които във височина преминават в седиментната брекча, покриваща долната зона.

За първичното орудяване в долната зона са характерни минерализации свързани с ранното окварцяване, заместване, които са относително бедни на злато. Местата на пресичане с добре издържаните жилни структури от горната зона се характеризират с по-плътна и интензивно брекчирана текстура и съдържат епитермални жилни и хидротермално запълнени брекчирани структури, като се отличават с високи съдържания на злато. Такъв тип липсва в местата, където не се наблюдават жили от горната зона. Тези дълбоки и непрекъснати райони с богати орудявания по принцип изтъняват и обедняват встрани от и между районите на добре развито жилно орудяване в Горна зона.

Текстурната характеристика и съдържанията на минерализацията на Ада Тепе, високите съдържания в асоциация с открити запълващи текстури, като пластинчат кварцовите замествания по карбонатни скали (т.е.знак за кипене), колоформни кварц-адулар-сулфидни жили, хидротермални брекчи и също наличието на синтеров материал, предполагат близост до палеоповърхност и ниска сулфидност на минерализацията.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top