ПЛОЩ "МАЛАРТИК", ПРОВ. КВЕБЕК, КАНАДА – ЗЛАТНИ РУДИ

ДПМ сключи договорно споразумение с "Халкос Експлорейшън" Инк. за придобиване на до 71% от дяловете на техния проект за златодобив в площ "Малартик" в архайския зеленошистен пояс Абитиби в пров. Квебек, Канада.

Площта включва 91 близко разположени орудявания с перспективна геология и заема 35 кв. км. По простиране тя се пресича от няколко регионални зони на срязване, които включват разломите Парфорý и Ла Пуз, ориентирани субпаралелно на разломната зона Кадилак Лардър Лейк. В площта се наблюдават няколко кварц-карбонатни златни жилни орудявания, контролирани от тези регионални зони на разкъсване и свързаните с тях структури. Освен това установената в площта по-горна единица от кисели вулканични скали от задругата "Блейк Ривър" е индикация за наличие на лещи от златосъдържащи масивни сулфидни рудни тела и привързани с тях сулфидни щокверки, близки до златните орудявания в района на Дуайон-Буске-ЛаРонд на около 10-15 км в западна посока.

През последните 70 години систематично са проучвани и сондирани само отделни части от площта поради наличието на голям брой относително малки парцели, собственост на различни лица. Успешното укрупняване на тези парцели от страна на "Халкос" дава възможност за прилагане на систематичен подход в проучването на площта и интегриране на геоложките данни с резултатите от геохимични и геофизични проучвания с цел набелязване на участъци за сондиране в по-голям район.

Съгласно споразумението, ДПМ първоначално ще придобие 51% от дяловете на проекта в замяна на финансиране на дейностите в площа в размер на 2,5 млн. канадски долара за период от три години от датата на влизане в сила на споразумението. След това Компанията ще има опцията да увеличи участието си в проекта до 71% като вложи допълнително 3,5 млн. канадски долара в проучването на площта за следващия тригодишен период.

 

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top