Сърбия

В началото на 2016 г. Дънди Прешъс Металс сключи окончателно споразумение за придобиване на емитираните и неизплатени обикновени акции на "Авала Рисорсиз". По-долу е направен общ преглед на геологопроучвателните проекти на "Авала Рисорсиз".

Площ "Леновац"

Площта от общо 132 km2 е 100% собственост на компанията. Намира се на 170 км югоизточно от Белград и на 10км южно от медно-златното находище "Чукару Пеки", открито от "Резервоар Минералс" и "Фриййпорт МакМорън".

През 2015 "Авала" прави първоначални проучвания на площта, в това число геоложко картиране, опробване и геофизични измервания. При анализа на получените данни са набелязани няколко потенциални цели за сондиране, за които се счита, че са разположени под следруднатапокривка. След сключване на споразумение за дялово участие и джойнт венчър с "Рио Тинто", "Авала" прави единичен дълбок сондаж в северния участък на проучвателната площ.

Площ "Тимок"

Площ "Тимок" (златна минерализация, вместена в седименти) е 100% собственост на компанията. Към нея спадат и рудопроявленията Бигар, Коркан и Коркан Изток. През 2014 г. е изготвена оценка на ресурсите въз основа на тези четири находища.

Изготвена е и предварителна икономическа оценка.

В началото на 2015 г. са направени задълбочени геоложки, геохимични и геофизични проучвания в участък "Бигар-изток", в който попада част от площ "Тимок", с цел да се получи по-цялостна картина за минерализацията на територията на цялата проучвателна площ. При интерпретацията на данните са открити няколко структурни коридори, свързващи дълбоко залегналата порфирна минерализация със златната минерализация, вместена в седименти. Изпълнена е и програма за прокарването на 1 280 л.м. канави и браздово опробване в участък "Бигар-изток". Данните от опробването показват редица интервали с полиметално-златосъдържаща минерализация, която се интерпретира като високотемпературна, подобна на тази, установена в участък "Коркан-изток". Понататъшната интерпретация на тези данни води до разработването на сондажна програма в обем от 1 500 л.м. в участък "Бигар-изток", чието изпълнение започна в края на 2015 г.

Площ "Туларе"

Площта е част от вулканичен комплекс "Леце" в Южна Сърбия и включва няколко порфирни медно-златни минерализации, в това число находищата Киселяк и Жълта река. През 2014 г. е изготвена оценка на ресурсите за находища "Киселяк" и "Жута река". В южната половина на проучвателна площ "Туларе" попада и рудопроявлението "Губавче-Бакреняца", която представлява епитермална система с карбонатно-полиметално-златни жили.

През 2015 г. е изпълнена първата фаза от програмата за прокарване на канави и браздово опробване в участък "Губавче-Бакреняца". При интерпретацията на получените резултати са открити няколко структурни зони, разположени в посока изток-запад, с брекчирани кварцови жилки с неблагородни метали с ниско качество и златна минерализация.

Stock Quote: TSE

Price 9,58

Change -0,52

Volume 816 415

% Change -5,15%

Intraday High 10,04

52 Week High 10,73

Intraday Low 9,50

52 Week Low 3,20

Today's Open 10,00

Previous Close 10,10

08.07.2020 01:36 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 051,50 ?+20,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top